Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Swyddog Cymdogaeth Rhan Amser

Job has expired!

Job 4995b has expired and is no longer available.

Please click here to see a list of current jobs being advertised.

Job Details
 • 4995b
 • North Wales Housing
 • Bangor, gyda'r opsiwn i weithio gartref yn ôl yr angen.
 • Permanent, Part Time
 • £26,931 yn gymesur + opsiynau gweithio hyblyg

Swyddog Cymdogaeth Rhan Amser

17.5 awr yr wythnos, rôl ‘Rhannu Swydd’ yn gweithio hanner diwrnod ar ddydd Mercher a diwrnodau llawn ar ddydd Iau a dydd Gwener, gyda'r opsiwn i weithio gartref yn ôl yr angen.

Oes gennych chi brofiad o weithio mewn amgylchedd tai, gyda’r gallu i gynnal sgyrsiau bob dydd yn y Gymraeg? Os felly, darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am y cyfle gyrfa cyffrous hon...

Gan ymuno â'n sefydliad blaengar gyda diwylliant cynhwysol, bydd gennych yr opsiwn ar gyfer gweithio hyblyg, a byddwch yn elwa o'n cefnogaeth lawn i gyflawni eich datblygiad personol, gyda digon o botensial ar gyfer dilyniant gyrfa.

Ein Sefydliad

Mae Tai Gogledd Cymru yn darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,700 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Mae datblygu yn greiddiol i’n gweledigaethau yn y dyfodol, rydym wedi ymrwymo i dros 200 o gartrefi newydd o ansawdd erbyn 2023.

Er bod ein sefydliad yn tyfu'n gyflym, mae ein gweledigaeth a'n gwerthoedd bob amser wedi ymwneud â mwy na dim ond brics a morter. Rydym yn arweinydd yn y farchnad ranbarthol mewn darparu tai a gwasanaethau i bobl sy’n agored i niwed, ac mae ein tenantiaid wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae ein tîm o tua 170 o unigolion yn golygu llawer i ni hefyd. Rydym yn falch o ddweud ein bod ni'n Fuddsoddwyr mewn Pobl Safon Aur, yn dyst i'n brwdfrydedd dros ofalu am ein cydweithwyr. Mae ein Strategaeth Pobl yn canolbwyntio ar greu amgylchedd lle mae ein pobl yn falch o weithio mewn lle maen nhw eisiau bod, yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial, rhoi eu gorau, a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad.

Y Pecyn

 • Cyflog o £26,931 y flwyddyn (yn gymesur)
 • Contract parhaol, yn gweithio 17.5 awr yr wythnos, 1:30yp - 5:00yp ar ddydd Mercher, a 9:00yb - 5:00yp dydd Iau a dydd Gwener (rhywfaint o hyblygrwydd gydag amseroedd cychwyn a gorffen)
 • Opsiynau gweithio hyblyg, sy'n eich galluogi i weithio gartref neu o'n swyddfeydd ym Mangor yn ôl yr angen
 • Isafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus (yn gymesur)
 • Platfform buddion gyda fynediad at arbedion ar eich nwyddau, siopa stryd fawr, technoleg newydd, gwyliau, a.y.y.b.
 • Cefnogaeth ar gyfer astudiaethau pellach a chyfleoedd datblygu gyrfa
 • Cynllun cymorth iechyd gweithwyr
 • Gwell tâl mamolaeth a thadolaeth
 • Cynllun pensiwn cyfrannol hael

Y Rôl – Swyddog Cymdogaeth

Yn gyfrifol i’r Arweinydd Tîm Tai, byddwch yn darparu ystod o wasanaethau tai o ansawdd uchel i’n cwsmeriaid, hyrwyddo cymunedau a thenantiaethau cynaliadwy, cefnogi cydymffurfiad â gofynion rheoliadol, a rheoli materion ymddygiad gwrthgymdeithasol a rheoli tenantiaeth. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Cynorthwyo i ddatblygu dulliau, polisïau a gweithdrefnau cadarn a phriodol ar gyfer rheoli ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Cynorthwyo mewn achosion cyfreithiol i atal torri tenantiaeth, mynychu gwrandawiadau Llys Sirol i gynrychioli buddiannau'r Gymdeithas a'i phreswylwyr
 • Gweithio'n effeithiol gydag ystod eang o asiantaethau a sefydliadau allanol er budd tenantiaid
 • Darparu gwasanaeth cwsmeriaid cynhwysfawr, effeithlon ac effeithiol i bawb sy'n cysylltu â'r Gymdeithas ynghylch eu hanghenion tai
 • Dod i adnabod a deall ein tenantiaid fel y gallwn ddarparu rheolaeth tai a fydd yn hyrwyddo tenantiaethau a chymunedau cynaliadwy
 • Cynnal gwiriadau / ymweliadau tenantiaeth, yn unol â’n Pholisi Cynnal Tenantiaeth
 • Rheoli aelodau'r tîm ategol i sicrhau lefel uchel o wasanaeth mewn cynlluniau
 • Hyrwyddo a chymryd rhan yn y broses o ymgynghori a chyfranogiad tenantiaid, gan gynnwys darparu gwybodaeth i denantiaid, mynychu cyfarfodydd preswylwyr ac asiantaethau allanol, gan gynnwys cyfarfodydd achlysurol y tu allan i oriau

Ein Gofynion – Swyddog Cymdogaeth

 • Profiad o weithio mewn amgylchedd tai, gan gynnwys profiad o ddelio â rheoli eiddo gwag, materion rheoli ystadau, ôl-ddyledion rhent, problemau niwsans, cynnal a chadw
 • Gwybodaeth ymarferol o fudd-daliadau lles a budd-dal tai, gyda gwybodaeth am ddeddfwriaeth tai a materion sy'n berthnasol i Gymdeithasau Tai
 • Llythrennedd cyfrifiadurol gan gynnwys defnyddio Microsoft Word ac Outlook
 • Trwydded yrru lawn, lân a char ar gael at ddefnydd gwaith
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da

Dyddiad cau: 1yp, Dydd Mawrth 4ydd Ionawr 2022

Dyddiad cyfweld: Wythnos yn cychwyn 10fed Ionawr 2022

Drwy ddewis 'wneud cais', byddwch yn cael eich ailgyfeirio at gwefan Tai Gogledd Cymru, lle gallwch weld proffil llawn y rôl a gwneud cais ar-lein.

Mae ceisiadau ar gyfer y swydd Swyddog Cymdogaeth hon i’w gyflwyno ar-lein, ac ni chaniateir unrhyw alwadau na CVs gan asiantaethau.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email