Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Pennaeth Tai â Chymorth

Job Details
 • 5647b
 • North Wales Housing
 • Cyffordd Llandudno neu Bangor gyda opsiynau gweithio hyblyg
 • Contract, Full Time
 • Cyflog blynyddol o £48,000 (yn gymesur) + opsiynau gweithio hyblyg

Pennaeth Tai â Chymorth – Contract dros dro tan ddiwedd mis Mawrth 2023

Opsiynau gweithio hyblyg sy'n eich galluogi i gyfuno gweithio o gartref, gyda theithio i'n swyddfeydd naill ai yng Nghyffordd Llandudno neu Fangor tua 3 gwaith y mis. Mae gweithio o'r swyddfa yn opsiwn, os oes angen.

Ein Sefydliad

Mae Tai Gogledd Cymru yn fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,700 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Er bod ein sefydliad yn tyfu’n gyflym, mae ein gweledigaeth a’n gwerthoedd bob amser wedi ymwneud â mwy na dim ond brics a morter. Rydym yn arweinydd yn y farchnad ranbarthol mewn darparu tai a gwasanaethau i bobl sy’n agored i niwed, ac mae ein tenantiaid wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae ein tîm yn golygu llawer i ni hefyd. Rydym yn falch o ddweud ein bod ni’n Fuddsoddwyr mewn Pobl Safon Aur, ac wedi derbyn achrediad ‘Un i’w Gwylio’ gan Cwmniau Gorau - yn dyst i’n brwdfrydedd dros ofalu am ein cydweithwyr. Mae ein Strategaeth Pobl yn canolbwyntio ar greu amgylchedd lle mae ein pobl yn falch o weithio mewn lle maen nhw eisiau bod, yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial, rhoi eu gorau, a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad.

Y Rôl – Pennaeth Tai â Chymorth

Yn atebol i’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cymunedau, fel Pennaeth Tai â Chymorth chi fydd yn arwain y gwaith o sicrhau bod Camau Gweithredu Tai â Chymorth o fewn ein Cynllun Corfforaethol a strategaethau gweithredol yn cael eu cyflawni. Byddwch yn arwain ochr ariannol a rheoli adnoddau gweithgareddau tai â chymorth, gan gynnwys cysylltu â Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol ynghylch taliadau digartrefedd a chefnogi pobl.

Byddwch yn arwain rheolaeth weithredol gwasanaethau tai â chymorth o ansawdd uchel (a reolir yn uniongyrchol ac a reolir gan asiantaeth), a rheoli ein portffolio tai â chymorth, wrth nodi a datblygu cyfleoedd busnes newydd.

Byddwch yn cyflawni'r uchod drwy:

 • Arwain, rheoli, recriwtio a datblygu'r tîm yn effeithiol
 • Rheoli a datblygu cynlluniau presennol a newydd, gan hyrwyddo dull sy'n canolbwyntio ar y cwsmer
 • Arwain y cyfraniad gweithredol i gyfeiriad strategol y gwasanaethau Tai â Chymorth
 • Rheoli, monitro a darparu gwerthusiad parhaus a hyrwyddo gwasanaethau tai â chymorth a reolir yn uniongyrchol ac a reolir gan asiantaethau, gan sicrhau bod pob cynllun a phrosiect yn diwallu anghenion defnyddwyr gwasanaeth
 • Datblygu a gwella perthnasoedd gyda rhanddeiliaid allweddol, cyllidwyr a phartneriaid, gan godi proffil Tai Gogledd Cymru
 • Monitro tueddiadau presennol yn y farchnad tai â chymorth, hyrwyddo mentrau newydd a rheoli newid er mwyn sicrhau gwelliant parhaus
 • Paratoi cynigion tendro a thendrau ar gyfer unrhyw gyfleoedd gwasanaeth newydd neu bresennol
 • Rheoli'r rhaglen o adolygiadau cynllun fel sy'n ofynnol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru
 • Gweithio’n agos gyda’r Adran Gyllid i reoli cyllidebau a rhagolygon, hawliadau am daliadau gan gyllidwyr, a chymryd rhan mewn cynhyrchu a monitro cyllidebau blynyddol
 • Cefnogi a chydymffurfio â gweithdrefnau archwilio, adolygu a chyfrannu at ddatblygu a gweithredu polisiau a gweithdrefnau, a chyfrannu at gynlluniau corfforaethol a busnes

Y Pecyn

 • Cyflog blynyddol o £48,000 (yn gymesur)
 • Contract dros dro tan ddiwedd mis Mawrth 2023, yn gweithio fel arfer 35 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener er y bydd gofyn i chi weithio oriau ychwanegol oherwydd anghenion y sefydliad (gan gynnwys mynychu cyfarfodydd y tu allan i oriau, a gweithio gyda'r nos / penwythnosau os oes angen)
 • Opsiynau gweithio hyblyg, sy'n eich galluogi i weithio gartref neu o'n swyddfeydd yng Nghyffordd Llandudno neu Fangor, er y bydd gofyn i chi deithio i'r swyddfa tua 3 gwaith y mis
 • 25 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus (yn gymesur)
 • Opsiwn o cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol cyfrannol hael
 • Platfform buddion gyda fynediad at arbedion ar eich nwyddau, siopa stryd fawr, technoleg newydd, gwyliau, a.y.y.b.
 • Cynllun cymorth iechyd gweithwyr
 • Gwell tâl mamolaeth a thadolaeth

Ein Gofynion – Pennaeth Tai â Chymorth

 • Profiad sylweddol o weithio o fewn amgylchedd tai neu ofal cymdeithasol, gyda phrofiad o ddatblygu cynlluniau Newydd
 • Profiad o osod a rheoli cyllidebau, a gweithio gydag asiantaethau allanol perthnasol
 • Dealltwriaeth gadarn o dueddiadau cyfredol yn y farchnad Tai â Chymorth ac o ofynion deddfwriaeth, cyllid a gwasanaeth y Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru
 • Dealltwriaeth wych o faterion iechyd meddwl ac anghenion cymorth sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol, a digartrefedd
 • Sgiliau arwain a rheoli pobl gwych
 • Y gallu i ddangos gweledigaeth strategol a chraffter busnes yn ymwneud â thai â chymorth
 • Sgiliau rhifedd da a gwybodaeth ymarferol dda o Microsoft Word, Excel a PowerPoint
 • Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno rhagorol
 • Trwydded yrru lawn y DU gyda mynediad i'ch cerbyd eich hun

Bydd y rhestr fer a chyfweliadau ar gyfer y rôl hon yn digwydd tra bydd yr hysbyseb yn fyw; bydd y swydd yn cael ei chau cyn gynted ag y penodir yr ymgeisydd llwyddiannus. Anogir ymgeiswyr felly i gyflwyno ceisiadau cyn gynted â phosibl.

Mae ceisiadau ar gyfer y swydd Pennaeth Tai â Chymorth hon i’w gyflwyno ar-lein, ac ni chaniateir unrhyw alwadau na CVs gan asiantaethau.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email