Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Technegydd Aml-grefft / Plastrwr

Job Details
 • 5549b
 • North Wales Housing
 • Gweithio mewn eiddo ar draws Gogledd Cymru
 • Permanent, Full Time
 • Cyflog o £26,654 + manteision gwych

Technegydd Aml-grefft / Plastrwr

Os oes gennych chi brofiad o blastro yn ogystal â bod yn aml-sgil, a’ch bod chi’n gyfforddus gyda sgyrsiau bob dydd yn Gymraeg, mae hwn yn gyfle gwych i chi ymuno â’n sefydliad blaengar gyda diwylliant cynhwysol, lle byddwch yn elwa o'n cefnogaeth lawn i gyflawni eich datblygiad personol.

Ein Sefydliad

Mae Tai Gogledd Cymru yn fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,700 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Mae datblygu yn greiddiol i’n gweledigaethau yn y dyfodol, rydym wedi ymrwymo i dros 200 o gartrefi newydd o ansawdd erbyn 2023.

Er bod ein sefydliad yn tyfu'n gyflym, mae ein gweledigaeth a'n gwerthoedd bob amser wedi ymwneud â mwy na dim ond brics a morter. Rydym yn arweinydd yn y farchnad ranbarthol mewn darparu tai a gwasanaethau i bobl sy’n agored i niwed, ac mae ein tenantiaid wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae ein tîm o tua 170 o unigolion yn golygu llawer i ni hefyd. Rydym yn falch o ddweud ein bod ni'n Fuddsoddwyr mewn Pobl Safon Aur, yn dyst i'n brwdfrydedd dros ofalu am ein cydweithwyr. Mae ein Strategaeth Pobl yn canolbwyntio ar greu amgylchedd lle mae ein pobl yn falch o weithio mewn lle maen nhw eisiau bod, yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial, rhoi eu gorau, a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad.

Y Rôl – Technegydd Aml-grefft / Plastrwr

Mae hon yn rôl gweithio yn y maes yn eiddo Tai Gogledd Cymru ar draws Gogledd Cymru, lle byddwch yn gyfrifol am darparu gwasanaeth cynnal a chadw ac adnewyddu o ansawdd i eiddo preswyl ac eiddo gwag o fewn amserlenni penodol mewn modd sy'n arddangos parch mawr at ofal cwsmer, safon crefftwaith ac effeithlonrwydd. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Plastro
 • Gwaith saer
 • Teilsio
 • Gosod briciau
 • Gosod a thrwsio ffenestri a chloeon
 • Addurno

Byddwch yn cael eich darparu (ac yn atebol am) yr holl offer a deunyddiau sydd eu hangen arnoch, ac byddwch yn sicrhau bod yr holl waith papur a thystysgrifau priodol os oes eu hangen yn cael eu cwblhau a'u cyflwyno.

Y Pecyn

 • Cyflog o £26,654
 • Contract parhaol, yn gweithio 40 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8yb - 4:45yp
 • Fan cwmni i'w defnyddio at ddibenion gwaith, a darperir offer
 • Isafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus
 • Platfform buddion gyda fynediad at arbedion ar eich nwyddau, siopa stryd fawr, technoleg newydd, gwyliau, a.y.y.b.
 • Cefnogaeth ar gyfer astudiaethau pellach a chyfleoedd datblygu gyrfa
 • Cynllun cymorth iechyd gweithwyr
 • Gwell tâl mamolaeth a thadolaeth
 • Cynllun pensiwn cyfrannol hael

Ein Gofynion – Technegydd Aml-grefft / Plastrwr

 • Profiad o blastro, yn ogystal â bod yn aml-sgil
 • Cymhwyster cydnabyddedig perthnasol fel City and Guilds / NVQ Lefel 3
 • Gallu cynnal sgwrs bob dydd yn Gymraeg
 • Trwydded yrru lawn y DU

Dyddiad cau: Dydd Gwener 8fed o Orffennaf 2022

Dyddiad cyfweld: Dydd Gwener 15fed o Orffennaf 2022

Drwy ddewis 'wneud cais', byddwch yn cael eich ailgyfeirio at gwefan Tai Gogledd Cymru, lle gallwch weld proffil llawn y rôl a gwneud cais ar-lein.

Mae ceisiadau ar gyfer y swydd Technegydd Aml-grefft / Plastrwr hon i’w gyflwyno ar-lein, ac ni chaniateir unrhyw alwadau na CVs gan asiantaethau.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email