Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Gweinyddwr

Job has expired!

Job 4748b has expired and is no longer available.

Please click here to see a list of current jobs being advertised.

Job Details
 • 4748b
 • Business Wales
 • St Asaph
 • Permanent, Full Time
 • Cyflog yn cychwyn o £19,000 + manteision gwych

I wneud cais am y swydd hon, lawrlwythwch a chwblhewch y Ffurflen Cais – cliciwch yma.

Yna, cyflwynwch yn llawn trwy glicio 'Apply for Job' ar waelod y dudalen hon.

Gweinyddwr - Cyfle gweithio gartref

A oes gennych yr hyn sydd ei angen i ddarparu gwasanaeth gweinyddol effeithlon i dîm sydd yn chefnogi mentrau bach a chanolig yng Nghymru i gyflawni eu huchelgais am dwf? Os felly, byddwch yn falch o glywed bod cyfle i ymuno â thîm Busnes Cymru, lle byddwch chi'n gweithio o gartref.

Ein Sefydliad

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth busnes o'r radd flaenaf i fentrau bach a chanolig yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru, fe’i ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac mae’n cael ei ddarparu gan Bartneriaeth Twf Cymru (PTC), partneriaeth o Busnes Mewn Ffocws, Antur Cymru a Serco.

Y rôl – Gweinyddwr

Yn gweithio fel rhan o dîm cymorth effeithlon, fel Gweinyddwr byddwch yn gweithio mewn rôl prysur yn darparu cefnogaeth weinyddol amrywiol sy'n cynnwys ond nid yn gyfyngedig i:

 • Ateb y ffôn mewn modd proffesiynol a chynorthwyo gydag ymholiadau
 • Cofnodi data yn gywir ar gronfeydd data a thaenlenni Microsoft Excel
 • Darparu cymorth gweinyddol o ran trefnu gwahanol ddigwyddiadau hyfforddi a hyrwyddo ar gyfer y rhanbarth, e.e. paratoi pecynnau o ddogfennau, trefnu bod cleientiaid yn bresennol a’u cofrestru, gwneud gwaith dilynol a dod o hyd i wybodaeth sydd ar goll o fanylion cleientiaid ac ati.
 • Cefnogi gyda gweinyddu gweminarau ar y system rheoli digwyddiadau, a dosbarthu gwybodaeth am ddigwyddiadau
 • Cynorthwyo gyda pharatoi archwiliadau mewnol ac allanol i sicrhau bod holl ffeiliau cleientiaid yn cydymffurfio
 • Sicrhau fod ffeiliau cleientiaid yn gyfredol i fodloni safonau archwilio

Ein Gofynion - Gweinyddwr

 • Profiad o weithio mewn swydd weinyddol gan roi sylw da i fanylion, a darparu gwasanaeth o safon uchel i gwsmeriaid
 • Yn gallu cyfathrebu’n glir a rhyngweithio’n effeithiol â phobl gan sefydlu a chynnal perthynas waith effeithiol
 • Yn meddu ar sgiliau da o ran defnyddio TG a Microsoft Office, yn enwedig Word ac Excel
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig cryf
 • Yn gallu pennu blaenoriaethau, cynllunio amser, a trefnu llwyth gwaith
 • Sgiliau cofnodi data cywir ac amserol
 • Lefel uchel o rifedd a llythrennedd
 • Chwaraewr tîm ag agwedd hyblyg tuag at dasgau ac oriau

Y Pecyn

Fel Gweinyddwr, byddwch yn elwa o:

 • Cyflog yn cychwyn o £19,000 y flwyddyn
 • Cynllun gweithio hyblyg
 • 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus
 • Cynllun pensiwn
 • Rhaglen cefnogi gweithwyr
 • Cynllun beicio i gwaith

Fe'ch cyflogir ar gontract parhaol, yn gweithio 37.5 awr yr wythnos ar rota tîm o fewn 8:30yb - 5:30yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae hon yn swydd gweithio gartref, ond bydd gofyn i chi deithio o bryd i'w gilydd i swyddfeydd yng Ngogledd Cymru ar gyfer hyfforddiant a chyfarfodydd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9 y bore ar ddydd Llun 27 Medi, er ein bod yn cadw'r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar, felly gwnewch gais cyn gynted ag y bo modd.

PWYSIG: I wneud cais am y swydd hon, lawrlwythwch a chwblhewch y Ffurflen Cais – cliciwch yma.

Yna, cyflwynwch yn llawn trwy glicio 'Apply for Job' ar waelod y dudalen hon.

Os oes unrhyw anawsterau wrth lenwi'r ffurflen gais, cysylltwch â JVP ar 01745 774 955.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email