Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Hyfforddai Gweinyddu Gwaith

Job Details
 • FWHRNLHF0009W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Penrhyndeudraeth
 • Contract, Full Time
 • Cyflog Byw Cenedlaethol

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio yn y sector treftadaeth?

Ydych chi’n chwilio am ffordd o gael profiad?

Mae gan Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri dair swydd i hyfforddeion fel rhan o Brosiect Dehongli’r Rheilffyrdd a Boston Lodge a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. 

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am a Hyfforddai Gweinyddu Gwaith. 

Mae tair prif elfen i’r prosiect:  dehongliadau ar draws y rheilffyrdd, datblygu sgiliau, a diogelu adeiladau. Mae hwn yn gyfnod cyffrous gyda’r cyhoeddiad diweddar am ddynodi Tirweddau Llechi Gogledd Cymru yn Safle Treftadaeth Byd. Mae gan y prosiect gysylltiadau agos â’r ardaloedd llechi ac mae’n rhannu’r un uchelgais i gael effaith gadarnhaol yn yr ardal.

Mae’r swyddi dan hyfforddiant yn rhai llawn-amser, am 2 flynedd, yn dechrau ym mis Medi ac yn denu’r cyflog byw. Maent yn rhan o elfen sgiliau’r prosiect ac mae hwn yn gyfle gwych i’r unigolion iawn ddatblygu sgiliau mewn amgylchedd treftadaeth lle ddim oes llawer o gyrsiau ffurfiol. 

Bydd y swydd hon yn addas ar gyfer ymgeisydd trefnus iawn sydd â chymwysterau lefel A neu NVQ 3 sydd eisoes â sgiliau trefnu a TG da ond a fyddai’n hoffi gweithio mewn amgylchedd peirianneg a chael profiad o’r hyn sy’n ofynnol y tu ôl i’r llenni i sicrhau bod gwaith peirianyddol mawr yn rhedeg yn esmwyth. Bydd yn gweithio gyda Gweinyddwr Gwaith Boston Lodge.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

 • Sgiliau trefnu cryf
 • Sgiliau TG da
 • Sgiliau cyfathrebu da ar lafar ac ar bapur
 • Diddordeb mewn peirianneg
 • Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol 
 • Mi fydd y gallu i yrru a mynediad i gar yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Gallwn gynnig:

 • Cyflog o £19,094 i’r rhai dan 23 neu £19,760 i’r rhai 23 oed a hŷn (cyflog byw cenedlaethol)
 • leiaf 28 diwrnod o wyliau â thâl ar sail pro rata, gan gynnwys yr holl wyliau banc a gwyliau cyhoeddus
 • Tâl salwch uwch y cwmni
 • Manteision teithio ar Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri ac ar reilffyrdd cenedlaethol yn unol â rheolau Teithio Staff y Rheilffyrdd sydd ar waith adeg y gyflogaeth
 • Cynllun Hyfforddi unigol sy’n cael ei adolygu’n rheolaidd
 • Mentor (ar wahân i’ch rheolwr llinell) i’ch helpu i wneud y gorau o’ch swydd dan hyfforddiant

Er y byddem yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sydd â’r hawl i fyw a gweithio yn y DU, rydym yn awyddus i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle, a datblygu sgiliau treftadaeth yng Nghymru felly byddem yn annog ceisiadau gan y rheini sy’n siarad neu’n dysgu’r iaith, a’r rheini sy’n dod o Gymru a/neu sydd wedi’u hyfforddi yng Nghymru ac sy’n chwilio am gyfleoedd i ddefnyddio a datblygu eu sgiliau yn y sector treftadaeth yng Nghymru. 

 

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email