Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Gweithiwr Prosiect

Job Details
 • 5063b
 • North Wales Housing
 • Bangor
 • Permanent, Full Time
 • Cyflog o £20,567 + cyfleoedd datblygu gyrfa

Gweithiwr Prosiect (Pobl agored i niwed / Iechyd Meddwl / Camddefnyddio Sylweddau)

Mae Tai Gogledd Cymru yn darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,700 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Er bod ein sefydliad yn tyfu'n gyflym, mae ein gweledigaeth a'n gwerthoedd bob amser wedi ymwneud â mwy na dim ond brics a morter. Rydym yn arweinydd yn y farchnad ranbarthol mewn darparu tai a gwasanaethau i bobl sy’n agored i niwed, ac mae ein tenantiaid wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae ein tîm o tua 170 o unigolion yn golygu llawer i ni hefyd. Rydym yn falch o ddweud ein bod ni'n Fuddsoddwyr mewn Pobl Safon Aur, yn dyst i'n brwdfrydedd dros ofalu am ein cydweithwyr. Mae ein Strategaeth Pobl yn canolbwyntio ar greu amgylchedd lle mae ein pobl yn falch o weithio mewn lle maen nhw eisiau bod, yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial, rhoi eu gorau, a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad.

Mae ein Hostel Santes Fair ym Mangor yn hostel mynediad uniongyrchol sy’n darparu cymorth a llety i 13 o bobl ddigartref, gan greu cynlluniau cymorth yn seiliedig ar anghenion unigol wrth eu helpu i ddod o hyd i rywle mwy parhaol i fyw.

Y Rôl – Gweithiwr Prosiect

Gyda chefnogaeth y Rheolwr yn Hostel St Mary, byddwch yn gweithio'n agos gyda phreswylwyr wrth i chi ddarparu cefnogaeth / rheoli tai, gan ddrafftio cynlluniau cymorth ysgrifenedig i bob unigolyn weithio tuag atynt. Byddwch yn cyflawni hyn trwy:

 • Helpu phreswylwyr i gynllunio a pharatoi i symud ymlaen i lety mwy parhaol
 • Helpu phreswylwyr i ennill sgiliau sylfaenol megis coginio, cyllidebu, llythrennedd TG
 • Helpu phreswylwyr gyda’u ceisiadau am fudd-dal tai a budd-daliadau cysylltiedig
 • Cynnal cofnodion hostel a ffeiliau preswylwyr
 • Ymateb a delio ag unrhyw ddigwyddiadau yn briodol
 • Defnyddio'ch cerbyd eich hun i deithio gyda phreswylwyr i apwyntiadau e.e. apwyntiadau gofal iechyd
 • Cwblhau gwiriadau ystafell a sicrhau bod tasgau cadw tŷ a glanhau yn cael eu cynnal yn rheolaidd
 • Darparu cefnogaeth y tu allan i oriau, ar alwad, ar sail rota pan fo angen

Y Pecyn

 • Contract parhaol, yn gweithio 35 o ddydd Llun i ddydd Gwener
 • Cyflog o £20,567
 • Isafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus
 • Platfform buddion gyda fynediad at arbedion ar eich nwyddau, siopa stryd fawr, technoleg newydd, gwyliau, a.y.y.b.
 • Cefnogaeth ar gyfer astudiaethau pellach a chyfleoedd datblygu gyrfa
 • Cynllun cymorth iechyd gweithwyr
 • Gwell tâl mamolaeth a thadolaeth
 • Cynllun pensiwn cyfrannol hael

Ein Gofynion – Gweithiwr Prosiect

 • Profiad a gafwyd naill ai mewn amgylchedd tai neu amgylchedd gofal / cymorth, neu wybodaeth am anghenion cefnogi sy'n gysylltiedig â digartrefedd
 • Trwydded yrru lawn, gyda cherbyd ar gael i'w ddefnyddio at ddibenion gwaith (milltiroedd busnes wedi'u talu)
 • Llythrennedd cyfrifiadurol gan gynnwys defnyddio Microsoft Word, Excel, ac Outlook
 • Ymwybyddiaeth o anghenion cymorth pobl agored i niwed gyda’r gallu i weithio'n hyderus ar eich pen eich hun gan farnu'n dda
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da
 • Dull anfeirniadol a chefnogol, gyda'r gallu i drin sefyllfaoedd cyfrinachol mewn modd proffesiynol
 • Parodrwydd i ddod yn rhan o'n gwasanaeth y tu allan i oriau, ar alwad ar sail rota

Er nad yw'n hanfodol, byddai gwybodaeth am gwasanaethau iechyd meddwl a rheoli tai, a / neu NVQ Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn fanteisiol.

Dyddiad cau: Dydd Llun 7fed Chewfror 2022

Dyddiad cyfweld: Dydd Llun 14eg Chwefror 2022

Drwy ddewis 'wneud cais', byddwch yn cael eich ailgyfeirio at gwefan Tai Gogledd Cymru, lle gallwch weld proffil llawn y rôl a gwneud cais ar-lein.

Mae ceisiadau ar gyfer y swydd Gweithiwr Cefnogi Prosiect hon i’w gyflwyno ar-lein, ac ni chaniateir unrhyw alwadau na CVs gan asiantaethau.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email