Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Gweithiwr Cefnogi Prosiect Rhan Amser

Job Details
 • 5484b
 • North Wales Housing
 • Colwyn Bay
 • Permanent, Part Time
 • Cyflog o £19,302 (yn gymesur) + manteision gwych

Gweithiwr Cefnogi Prosiect Rhan Amser (16 awr yr wythnos) - Pobl agored i niwed / Iechyd Meddwl / Camddefnyddio Sylweddau

Mae Tai Gogledd Cymru yn fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,700 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Er bod ein sefydliad yn tyfu'n gyflym, mae ein gweledigaeth a'n gwerthoedd bob amser wedi ymwneud â mwy na dim ond brics a morter. Rydym yn arweinydd yn y farchnad ranbarthol mewn darparu tai a gwasanaethau i bobl sy’n agored i niwed, ac mae ein tenantiaid wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae ein tîm o tua 170 o unigolion yn golygu llawer i ni hefyd. Rydym yn falch o ddweud ein bod ni'n Fuddsoddwyr mewn Pobl Safon Aur, yn dyst i'n brwdfrydedd dros ofalu am ein cydweithwyr. Mae ein Strategaeth Pobl yn canolbwyntio ar greu amgylchedd lle mae ein pobl yn falch o weithio mewn lle maen nhw eisiau bod, yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial, rhoi eu gorau, a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad.

Mae ein Hostel Noddfa ym Mae Colwyn yn darparu tai â chymorth dros dro i bobl sy’n agored i niwed, gan greu cynlluniau cymorth yn seiliedig ar anghenion unigol wrth eu helpu i ddod o hyd i rywle mwy parhaol i fyw.

Y Rôl – Gweithiwr Cefnogi Prosiect

Yn gyfrifol i a gyda chefnogaeth y Rheolwr Cynllun yn Hostel Noddfa, byddwch yn gweithio'n agos gyda phreswylwyr wrth i chi ddarparu cefnogaeth / rheolaeth tai fel y nodir yn y cynllun cymorth i bob unigolyn weithio tuag ato. Byddwch yn cyflawni hyn trwy:

 • Cefnogi phreswylwyr i gynllunio a pharatoi i symud ymlaen i lety mwy parhaol
 • Helpu phreswylwyr i ennill sgiliau sylfaenol megis coginio, cyllidebu, llythrennedd TG trwy weithgareddau mewnol effeithiol
 • Cynnal cofnodion hostel a ffeiliau preswylwyr
 • Helpu phreswylwyr gyda’u ceisiadau am fudd-dal tai a budd-daliadau cysylltiedig
 • Ymateb a delio ag unrhyw ddigwyddiadau yn briodol
 • Sicrhau bod tasgau cadw tŷ a glanhau yn cael eu cynnal yn rheolaidd

Y Pecyn

 • Contract parhaol
 • Cyflog o £19,302 (yn gymesur)
 • Isafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus (yn gymesur)
 • Platfform buddion gyda fynediad at arbedion ar eich nwyddau, siopa stryd fawr, technoleg newydd, gwyliau, a.y.y.b.
 • Cefnogaeth ar gyfer astudiaethau pellach a chyfleoedd datblygu gyrfa
 • Cynllun cymorth iechyd gweithwyr
 • Gwell tâl mamolaeth a thadolaeth
 • Cynllun pensiwn cyfrannol hael

Byddwch yn gweithio 16 awr yr wythnos ar rota 6 wythnos. Mae patrymau sifft yn cynnwys penwythnosau, nosweithiau, nosweithiau effro, dyddiau'r wythnos a gwyliau banc.

Ein Gofynion – Gweithiwr Cefnogi Prosiect

 • Profiad a gafwyd naill ai mewn amgylchedd tai neu amgylchedd gofal / cymorth, neu wybodaeth am anghenion cefnogi sy'n gysylltiedig â digartrefedd
 • Y gallu i gynnal sgyrsiau bob dydd yn Gymraeg
 • Llythrennedd cyfrifiadurol gan gynnwys defnyddio Microsoft Word, Excel, ac Outlook
 • Ymwybyddiaeth o anghenion cymorth pobl agored i niwed gyda’r gallu i weithio'n hyderus ar eich pen eich hun gan farnu'n dda
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da
 • Dull anfeirniadol a chefnogol, gyda'r gallu i drin sefyllfaoedd cyfrinachol mewn modd proffesiynol

Yma yn Tai Gogledd Cymru, rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles defnyddwyr gwasanaeth. Mae’r swydd yn gofyn am ddatgeliad DBS lefel uwch.

Bydd y rhestr fer ar gyfer y rôl hon yn digwydd tra bydd yr hysbyseb yn fyw; bydd y swydd yn cael ei chau cyn gynted ag y penodir yr ymgeisydd llwyddiannus. Anogir ymgeiswyr felly i gyflwyno ceisiadau cyn gynted â phosibl.

Drwy ddewis 'wneud cais', byddwch yn cael eich ailgyfeirio at gwefan Tai Gogledd Cymru, lle gallwch weld proffil llawn y rôl a gwneud cais ar-lein.

Mae ceisiadau ar gyfer y swydd Gweithiwr Cefnogi Prosiect hon i’w gyflwyno ar-lein, ac ni chaniateir unrhyw alwadau na CVs gan asiantaethau. 

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email