Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Gweithiwr Cymorth Nos Rhan Amser

Job Details
 • 5506b
 • North Wales Housing
 • Colwyn Bay, Conwy
 • Permanent, Part Time
 • Cyflog o £18,627 (yn gymesur), cyfwerth â £10.23 yr awr + manteision

Gweithiwr Cymorth Nos Rhan Amser

Gweithio dwy shifft nos 12 awr yr wythnos, nos Sul a nos Lun.

Mae Tai Gogledd Cymru yn darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,700 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Mae ein tîm o tua 170 o unigolion yn golygu llawer i ni. Rydym yn falch o ddweud ein bod yn gyflogwr Safon Aur Buddsoddwyr mewn Pobl, yn dyst i'n brwdfrydedd dros ofalu am ein cydweithwyr. Mae ein Strategaeth Pobl yn canolbwyntio ar greu amgylchedd lle mae ein pobl yn falch o weithio mewn lle maen nhw eisiau bod, yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial, rhoi eu gorau, a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad.

Mae ein Hostel Noddfa ym Mae Colwyn yn darparu tai â chymorth dros dro i bobl sy’n agored i niwed, gan greu cynlluniau cymorth yn seiliedig ar anghenion unigol wrth eu helpu i ddod o hyd i rywle mwy parhaol i fyw.

Y Rôl – Gweithiwr Cymorth Nos Rhan Amser

Byddwch yn sicrhau diogelwch yr Hostel a'r preswylwyr yn ystod oriau’r nos, ymateb i unrhyw ddigwyddiadau neu argyfyngau fel a phryd y maent yn codi. Bydd eich dyletswyddau'n cynnwys:

 • Cynnal gwiriadau diogelwch a diogelwch tân o'r adeilad yn rheolaidd trwy gydol y nos
 • Ymgysylltu â phreswylwyr trwy gydol y nos, gan ddiogelu eu hiechyd a'u lles corfforol ac emosiynol
 • Ymateb ac ymdrin ag unrhyw ddigwyddiadau, a chadw cofnodion cywir yn ôl yr angen. (e.e. ffeiliau trosglwyddo, cofnodion shifft)
 • Adrodd yn gywir ac effeithiol i'r cydweithwyr dydd wrth drosglwyddo
 • Sicrhau bod tasgau cadw tŷ a glanhau yn cael eu cynnal yn rheolaidd
 • Mynychu cyfarfodydd yn ystod oriau’r dydd, gyda rhybudd rhag blaen (e.e. cyfarfodydd tîm, hyfforddiant, ac ati)

Y Pecyn

Byddwch yn ymuno â'n sefydliad blaengar gyda diwylliant cynhwysol, ac yn elwa o'n cefnogaeth lawn i gyflawni eich datblygiad personol, gyda digon o botensial ar gyfer dilyniant gyrfa. Byddwch hefyd yn elwa o:

 • Cyflog o £18,627 y flwyddyn, yn gymesur (cyfwerth â £10.23 yr awr)
 • Contract parhaol, yn gweithio sifftiau nos 2 x 12 awr ar ddydd Sul a dydd Llun 9yp - 9yb 
 • Isafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus (yn gymesur)
 • Platfform buddion gyda fynediad at arbedion ar eich nwyddau, siopa stryd fawr, technoleg newydd, gwyliau, a.y.y.b.
 • Cefnogaeth ar gyfer astudiaethau pellach a chyfleoedd datblygu gyrfa
 • Cynllun cymorth iechyd gweithwyr
 • Gwell tâl mamolaeth a thadolaeth
 • Cynllun pensiwn cyfrannol hael

Ein Gofynion – Gweithiwr Cymorth Nos Rhan Amser

 • Profiad a gafwyd mewn amgylchedd gofal / cymorth (neu debyg)
 • Y gallu i fod yn gwrtais ac ynganu enwau lleoedd yn gywir yn Gymraeg
 • Gwybodaeth ymarferol dda o Microsoft Word, Excel ac Outlook
 • Ymwybyddiaeth o anghenion cymorth pobl agored i niwed gyda’r gallu i weithio'n hyderus ar eich pen eich hun gan farnu'n dda
 • Y gallu i ddeall yr angen i weithio'n gyfrinachol ac aros o fewn ffiniau proffesiynol
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da

Yma yn Tai Gogledd Cymru, rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles defnyddwyr gwasanaeth. Mae'n rhaid i chi fod yn fodlon i'n sefydliad wneud datgeliad DBS lefel uwch.

Bydd y rhestr fer ar gyfer rôl y Gweithiwr Cymorth Nos Rhan Amser hon yn digwydd tra bydd yr hysbyseb yn fyw; bydd y swydd yn cael ei chau cyn gynted ag y penodir yr ymgeisydd llwyddiannus. Anogir ymgeiswyr felly i gyflwyno ceisiadau cyn gynted â phosibl.

Drwy ddewis 'wneud cais', byddwch yn cael eich ailgyfeirio at gwefan Tai Gogledd Cymru, lle gallwch weld proffil llawn y rôl a gwneud cais ar-lein.

Mae ceisiadau ar gyfer y swydd Gweithiwr Cymorth Nos Rhan Amser hon i’w gyflwyno ar-lein, ac ni chaniateir unrhyw alwadau na CVs gan asiantaethau.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email