Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Prentis Cynnal a Chadw Tiroedd

Job Details
 • 4913b
 • North Wales Housing
 • Mae hon yn rôl gweithio yn y maes ar draws Gogledd Cymru.
 • Contract, Full Time
 • Cefnogaeth ar gyfer astudiaethau pellach + manteision gwych

Prentis Cynnal a Chadw Tiroedd

Nid yw profiad yn hanfodol gyda’r cyfle gwych yma, lle fyddech yn cael eich cefnogi’n llawn wrth ichi ddatblygu’ch sgiliau mewn cynnal a chadw tir ac eiddo. Mae hon yn rôl gweithio yn y maes ar draws Gogledd Cymru.

Ein Sefydliad

Mae Tai Gogledd Cymru yn darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,700 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Mae datblygu yn greiddiol i’n gweledigaethau yn y dyfodol, rydym wedi ymrwymo i dros 200 o gartrefi newydd o ansawdd erbyn 2023.

Er bod ein sefydliad yn tyfu'n gyflym, mae ein gweledigaeth a'n gwerthoedd bob amser wedi ymwneud â mwy na dim ond brics a morter. Rydym yn arweinydd yn y farchnad ranbarthol mewn darparu tai a gwasanaethau i bobl sy’n agored i niwed, ac mae ein tenantiaid wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae ein tîm o tua 170 o unigolion yn golygu llawer i ni hefyd. Rydym yn falch o ddweud ein bod ni'n Fuddsoddwyr mewn Pobl Safon Aur, yn dyst i'n brwdfrydedd dros ofalu am ein cydweithwyr. Mae ein Strategaeth Pobl yn canolbwyntio ar greu amgylchedd lle mae ein pobl yn falch o weithio mewn lle maen nhw eisiau bod, yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial, rhoi eu gorau, a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad.

Y Pecyn

 • Oriau llawn amser, yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener 8yb i 5yp
 • Isafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus
 • Platfform buddion gyda fynediad at arbedion ar eich nwyddau, siopa stryd fawr, technoleg newydd, gwyliau, a.y.y.b.
 • Cefnogaeth ar gyfer astudiaethau pellach a chyfleoedd datblygu gyrfa
 • Cyfradd tâl yn unol â'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol / Cyflog Byw Cenedlaethol
 • Cynllun cymorth iechyd gweithwyr
 • Contract cyfnod penodol 24 mis

Y Rôl – Prentis Cynnal a Chadw Tiroedd

Yn adrodd i’r Arweinydd Tîm, byddech yn cael cymorth llawn gyda hyfforddiant wrth i chi weithio tuag at gymhwyster cydnabyddedig, cwblhau aseiniadau hyfforddi a chynnal portffolio myfyrwyr.

Yn ogystal a’r astudiaethau, ymgymryd a chynnal a chadw tiroedd, byddech yn cynorthwyo gyda:

 • Ymgymryd â'r ystod llawn o ddyletswyddau cynnal a chadw tiroedd
 • Gweithrediadau garddwriaethol, gan gynnwys tocio, gwelyau tymhorol, rheoli plâu a chlefydau a gwaith torri gwair cyffredinol
 • Clirio a chynnal a chadw gwlïau, nodweddion dŵr, cyrsiau dŵr a.y.y.b.
 • Trwsio, gosod a chynnal ffensys, rhwystrau, giatiau, bolardiau a dodrefn stryd eraill
 • Casglu a gwaredu sbwriel
 • Prosiectau tirlunio caled a meddal
 • Dyletswyddau cynnal a chadw eiddo

Ein Gofynion – Prentis Cynnal a Chadw Tiroedd

 • Parodrwydd i ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant perthnasol
 • Y gallu i weithio’n annibynol
 • Y gallu i sefydlu a chynnal perthnasoedd gweithio da o fewn amgylchedd tim
 • Lefel addas o ffitrwydd corfforol i codi a chario eitemau trwm
 • Parodrwydd i weithio tu allan ym mhob tywydd
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig effeithiol

Er nad yw’n hanfodol, gan bod hyfforddiant llawn yn cael ei darparu, byddai gwybodaeth am offer, deunyddiau, a gwerthfawrogaeth o ddiogelwch, neu profiad o weithio mewn amgylchedd tebyg, a thrwydded yrru'r DU, yn fanteisiol.

Mae ceisiadau ar gyfer y swydd Prentis Cynnal a Chadw Tiroedd hon i’w gyflwyno ar-lein, ac ni chaniateir unrhyw alwadau na CVs gan asiantaethau.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email