Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Swyddog Incwm Cynorthwyol

Job Details
 • 4912b
 • North Wales Housing
 • Llandudno Junction or Bangor swyddfa efo opsiwn ar gyfer gweithio hyblyg
 • Permanent, Full Time
 • Cyflog o £23,500 y flwyddyn + manteision gwych

Swyddog Incwm Cynorthwyol (Opsiynau gweithio hyblyg)

Oes gennych chi brofiad o weithio mewn amgylchedd swyddfa prysur, gyda’r gallu i gynnal sgyrsiau bob dydd yn y Gymraeg? Os felly, darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am y cyfle gyrfa cyffrous hon...

Gan ymuno â'n sefydliad blaengar gyda diwylliant cynhwysol, bydd gennych yr opsiwn ar gyfer gweithio hyblyg, a byddwch yn elwa o'n cefnogaeth lawn i gyflawni eich datblygiad personol, gyda digon o botensial ar gyfer dilyniant gyrfa.

Ein Sefydliad

Mae Tai Gogledd Cymru yn darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,700 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Mae datblygu yn greiddiol i’n gweledigaethau yn y dyfodol, rydym wedi ymrwymo i dros 200 o gartrefi newydd o ansawdd erbyn 2023.

Er bod ein sefydliad yn tyfu'n gyflym, mae ein gweledigaeth a'n gwerthoedd bob amser wedi ymwneud â mwy na dim ond brics a morter. Rydym yn arweinydd yn y farchnad ranbarthol mewn darparu tai a gwasanaethau i bobl sy’n agored i niwed, ac mae ein tenantiaid wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae ein tîm o tua 170 o unigolion yn golygu llawer i ni hefyd. Rydym yn falch o ddweud ein bod ni'n Fuddsoddwyr mewn Pobl Safon Aur, yn dyst i'n brwdfrydedd dros ofalu am ein cydweithwyr. Mae ein Strategaeth Pobl yn canolbwyntio ar greu amgylchedd lle mae ein pobl yn falch o weithio mewn lle maen nhw eisiau bod, yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial, rhoi eu gorau, a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad.

Y Rôl – Swyddog Incwm Cynorthwyol

Yn gyfrifol i’r Rheolwr Incwm, byddwch yn cefnogi'r Tîm Incwm i wneud y mwyaf o incwm rhent trwy cyfathrebu â thenantiaid, i drafod a gweinyddu taliadau rhent. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Cyfathrebu â thenantiaid dros y ffôn ac e-bost, ac yn bersonol pan fydd tenant yn ymweld â'r dderbynfa
 • Ymateb i ymholiadau rhent a dderbynnir trwy e-bost, ffôn a sgwrs fyw
 • Cynorthwyo cwsmeriaid i ddefnyddio system dalu ar-lein
 • Cyfeirio tenantiaid at asiantaethau cyngor ariannol arbenigol, a gwneud apwyntiadau ar gyfer tenantiaid a fyddai'n elwa o ymweliad llesiant
 • Cysylltu â'r tîm cyllid i godi anfonebau
 • Cyfrifo a gweinyddu taliadau Debyd Uniongyrchol, mynd ar ôl yr holl drefniadau talu a fethwyd
 • Cynorthwyo'r Rheolwr Incwm i gynhyrchu a dosbarthu datganiadau cyfrif rhent a llythyrau cynnydd rhent blynyddol
 • Diweddaru'r system CRM, dyddiaduron tenantiaid, a gwybodaeth proffilio tenantiaid
 • Rheoli tenantiaethau wrth iddynt ddod i ben trwy gysylltu â thenantiaid, adrannau tai ac awdurdodau lleol, a gweinyddu atodiadau tenantiaeth a throsglwyddiadau balans
 • Cynorthwyo gyda rheoli achosion gorchymyn llys
 • Gweinyddu cymhwyso yr holl godiadau rhent bob dwy flynedd i renti teg

Y Pecyn

 • Cyflog o £23,500 y flwyddyn
 • Contract parhaol, yn gweithio 35 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9:00yb - 5:00yp (rhywfaint o hyblygrwydd gydag amseroedd cychwyn a gorffen)
 • Opsiynau gweithio hyblyg, sy'n eich galluogi i weithio gartref neu o'n swyddfeydd yng Nghyffordd Llandudno neu Fangor yn ôl yr angen
 • Isafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus
 • Platfform buddion gyda fynediad at arbedion ar eich nwyddau, siopa stryd fawr, technoleg newydd, gwyliau, a.y.y.b.
 • Cefnogaeth ar gyfer astudiaethau pellach a chyfleoedd datblygu gyrfa
 • Cynllun cymorth iechyd gweithwyr
 • Gwell tâl mamolaeth a thadolaeth
 • Cynllun pensiwn cyfrannol hael

Ein Gofynion – Swyddog Incwm Cynorthwyol

 • Profiad o weithio mewn amgylchedd swyddfa prysur
 • Llythrennedd cyfrifiadurol gan gynnwys defnyddio Microsoft Word, Excel, ac Outlook
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol, gyda arddull hyderus a chwrtais ar y ffôn
 • Y gallu i ddatrys problemau, gyda agwedd gadarnhaol ymarferol

Er nad yw'n hanfodol, byddai profiad blaenorol o ddelio â galwadau ffôn a rheolaeth credyd a gafwyd o fewn sefydliad tai, yn fanteisiol.

Mae ceisiadau ar gyfer y swydd Swyddog Incwm Cynorthwyol hon i’w gyflwyno ar-lein, ac ni chaniateir unrhyw alwadau na CVs gan asiantaethau.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email