Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Rheolwr Tai Cymdogaethau

Job Details
 • 4884b
 • North Wales Housing
 • Cyffordd Llandudno neu Bangor, opsiynau gweithio gartref
 • Permanent, Full Time
 • Cyflog o £34,634 y flwyddyn + Manteision gwych

Rheolwr Tai Cymdogaethau

Rydym yn chwilio am rywun sydd eisiau gwneud gwahaniaeth a chefnogi pobl a theuluoedd ledled Gogledd Cymru.

Os mai chi yw'r unigolyn yma, yna rydych chi'n rhywun arbennig iawn i ni ac rydym am i chi ymuno â'n tîm.

Mae angen i chi arwain y tîm Cymdogaethau, gan ddarparu gwasanaethau yn unol â gwerthoedd ein sefydliad a bod yn atebol am ddiwylliant tîm sy'n unol â'r gwerthoedd hynny.

Mae ein cymunedau yn lleoedd i bobl ffynnu, ac rydym yn cyflenwi'r gwasanaethau sydd eu hangen ar ein cwsmeriaid i gefnogi hyn.

Mae'n swydd hanfodol - ac yn wasanaeth rydym yn falch o'i gyflenwi.

Mae Cymdeithas Tai Gogledd Cymru wedi treulio bron i 50 mlynedd yn cyflenwi ar gyfer ein cwsmeriaid, rydym yn angerddol am y gwasanaethau rydym yn eu darparu ac rydym am barhau i anelu am y safonau uchaf.

Rydym yn Fuddsoddwyr mewn Pobl Safon Aur, felly rydych chi yn bwysig i ni hefyd.

Rydym yn chwilio am rywun sy'n angerddol am dai cymdeithasol, sydd eisiau gwneud gwahaniaeth yn y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, ac sy'n byw yn ôl ein gwerthoedd.

Ai chi yw'r unigolyn yma?

Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol tai angerddol, sydd â diddordeb mewn arwain ein Tîm Cymdogaethau, darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am y cyfle gyrfa gwych hwn...

Pam Ymuno â Chymdeithas Tai Gogledd Cymru?

Rydym yn Fuddsoddwyr mewn Pobl Safon Aur - felly rydym yn gofalu am ein tîm. Gallwch  ymuno â'n platfform buddion sy'n cynnig arbedion ar eich nwyddau, siopau stryd fawr, cartref a gardd, technoleg newydd, gwyliau, aelodaeth campfa ac ati.

Rydym yn gofalu am ein gweithwyr mewn sawl ffordd, gan gynnwys cynllun cymorth iechyd gweithwyr, gwell tâl mamolaeth a thadolaeth, rydym yn cefnogi astudiaethau pellach ac yn darparu cynllun pensiwn cyfrannol hael.

Byddwch hefyd yn derbyn:

 • Cyflog o £34,634 y flwyddyn
 • Opsiynau gweithio hyblyg, sy'n eich galluogi i weithio gartref neu o'n swyddfeydd yng Nghyffordd Llandudno neu Fangor yn ôl yr angen
 • Isafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus
 • Contract parhaol, yn gweithio 35 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9:00yb - 5:00yp (rhywfaint o hyblygrwydd gydag amseroedd cychwyn a gorffen)

Y rôl – Rheolwr Tai Cymdogaethau

Bod yn gyfrifol am arwain a datblygu'r Gwasanaeth a'r Tîm Tai Cymdogaethau, cynllunio a gweithredu ein dull o ddarparu gwasanaethau. Er mwyn gwneud hyn bydd angen i chi:

 • Datblygu, cyflenwi ac adolygu'r Cynllun Gwasanaeth Cymdogaeth sy'n ymdrechu i wella ein gwasanaethau yn barhaus
 • Cyfrannu at ddatblygu ac adolygu safonau gwasanaeth ar draws yr holl swyddogaethau Rheoli Tai
 • Arwain y tîm wrth gyflenwi gwasanaeth Dyraniadau rhagorol i gwsmeriaid
 • Hyrwyddo diwylliant perfformio o fewn y tîm, gan osod a chyflawni targedau sy'n seiliedig ar ddata ac adborth cwsmeriaid
 • Arwain y tîm wrth gyflenwi ymatebion effeithiol i Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn ein cymunedau

Ein Gofynion – Rheolwr Tai Cymdogaethau

 • Cymhwyster proffesiynol cydnabyddedig mewn Tai a/neu brofiad rheoli tai perthnasol
 • Sgiliau arwain rhagorol
 • Y gallu i fonitro perfformiad a chyrraedd terfynau amser a thargedau
 • Trwydded yrru lawn, lân a char ar gael at ddefnydd gwaith
 • Yn gallu mynychu rhai cyfarfodydd y tu allan i oriau arferol
 • Yn gallu cynrychioli'r Gymdeithas gydag asiantaethau allanol
 • Arddangos llythrennedd TG cymwys gan gynnwys Microsoft Word ac Outlook.

Mae ceisiadau ar gyfer y swydd Rheolwr Tai Cymdogaethau hon i’w gyflwyno ar-lein, ac ni chaniateir unrhyw alwadau na CVs gan asiantaethau.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email