Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Swyddog Digidol

Job Details
 • 5065b
 • North Wales Housing
 • Llandudno Junction gyda opsiynau gweithio hyblyg
 • Permanent, Full Time
 • Cyflog o £26,959 + opsiynau gweithio hyblyg

Swyddog Digidol (Opsiynau gweithio hyblyg)

Oes gennych chi brofiad o gyflwyno agenda cynhwysiad digidol, gyda’r gallu i gynnal sgyrsiau bob dydd yn y Gymraeg? Os felly, darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am y cyfle gyrfa cyffrous hon...

Gan ymuno â'n sefydliad blaengar gyda diwylliant cynhwysol, bydd gennych yr opsiwn ar gyfer gweithio hyblyg, a byddwch yn elwa o'n cefnogaeth lawn i gyflawni eich datblygiad personol, gyda digon o botensial ar gyfer dilyniant gyrfa.

Ein Sefydliad

Mae Tai Gogledd Cymru yn darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,700 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Mae datblygu yn greiddiol i’n gweledigaethau yn y dyfodol, rydym wedi ymrwymo i dros 200 o gartrefi newydd o ansawdd erbyn 2023.

Er bod ein sefydliad yn tyfu'n gyflym, mae ein gweledigaeth a'n gwerthoedd bob amser wedi ymwneud â mwy na dim ond brics a morter. Rydym yn arweinydd yn y farchnad ranbarthol mewn darparu tai a gwasanaethau i bobl sy’n agored i niwed, ac mae ein tenantiaid wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae ein tîm o tua 170 o unigolion yn golygu llawer i ni hefyd. Rydym yn falch o ddweud ein bod ni'n Fuddsoddwyr mewn Pobl Safon Aur, yn dyst i'n brwdfrydedd dros ofalu am ein cydweithwyr. Mae ein Strategaeth Pobl yn canolbwyntio ar greu amgylchedd lle mae ein pobl yn falch o weithio mewn lle maen nhw eisiau bod, yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial, rhoi eu gorau, a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad.

Y Rôl – Swyddog Digidol

Yn gyfrifol i’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau, byddwch yn cynorthwyo i gyflawni ein strategaeth ddigidol, yn chwarae rôl allweddol wrth ddatblygu datrysiadau sianel ddigidol sy'n gwella ymgysylltiad rhyngom ni a'n tenantiaid. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Adnabod cyllid grant a chydlynu cynigion ar gyfer prosiectau digidol newydd
 • Ymgysylltu â thenantiaid, grwpiau a sefydliadau partner i chwalu'r rhwystrau eithrio digidol a chymdeithasol
 • Cynyddu cofrestriad ac ymgysylltiad tenantiaid â’r porth tenantiad
 • Cynghori a darparu adroddiadau i'r Cyfarwyddwr Gweithrediadau ar bob mater sy'n ymwneud â chynhwysiant digidol
 • Cefnogi tenantiaid i gael mynediad i'r rhyngrwyd a thechnolegau digidol. Datblygu ystod o gyfleoedd cyfeirio i gynorthwyo preswylwyr i ddod yn alluog yn ddigidol
 • Ymchwilio ac archwilio'r ffurfiau diweddaraf o dechnoleg ddigidol briodol a dulliau cynhwysiant digidol

Y Pecyn

 • Cyflog o £26,959 y flwyddyn
 • Contract parhaol, yn gweithio 35 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9:00yb - 5:00yp (rhywfaint o hyblygrwydd gydag amseroedd cychwyn a gorffen)
 • Opsiynau gweithio hyblyg, sy'n eich galluogi i weithio gartref neu o'n swyddfeydd yng Nghyffordd Llandudno yn ôl yr angen
 • Isafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus
 • Platfform buddion gyda fynediad at arbedion ar eich nwyddau, siopa stryd fawr, technoleg newydd, gwyliau, a.y.y.b.
 • Cefnogaeth ar gyfer astudiaethau pellach a chyfleoedd datblygu gyrfa
 • Cynllun cymorth iechyd gweithwyr
 • Gwell tâl mamolaeth a thadolaeth
 • Cynllun pensiwn cyfrannol hael

Ein Gofynion – Swyddog Digidol

 • Profiad o gyflwyno agenda cynhwysiad digidol, gyda dealltwriaeth dda o'r rhwystrau sy'n wynebu rhai unigolion o ran technoleg ddigidol
 • Llythrennedd TG cymwys
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig effeithiol
 • Y gallu i ddatrys problemau, gyda agwedd gadarnhaol ymarferol
 • Trwydded yrru llawn a chludiant eich hun

Dyddiad cau: Dydd Llun 31ain Ionawr 2022

Dyddiad cyfweld: Dydd Llun 7fed Chwefror 2022

Drwy ddewis 'wneud cais', byddwch yn cael eich ailgyfeirio at gwefan Tai Gogledd Cymru, lle gallwch weld proffil llawn y rôl a gwneud cais ar-lein.

Mae ceisiadau ar gyfer y swydd Swyddog Digidol hon i’w gyflwyno ar-lein, ac ni chaniateir unrhyw alwadau na CVs gan asiantaethau.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email