Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Swyddog Incwm

Job Details
 • 4911b
 • North Wales Housing
 • Llandudno Junction neu Bangor swyddfa efo opsiwn ar gyfer gweithio hyblyg
 • Permanent, Full Time
 • Cyflog o £27,703 y flwyddyn + manteision gwych

Swyddog Incwm (Opsiynau gweithio hyblyg)

Oes gennych chi brofiad o fewn rôl adennill dyledion neu debyg, gyda’r gallu i gynnal sgyrsiau bob dydd yn y Gymraeg? Os felly, darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am y cyfle gyrfa cyffrous hon...

Gan ymuno â'n sefydliad blaengar gyda diwylliant cynhwysol, bydd gennych yr opsiwn ar gyfer gweithio hyblyg, a byddwch yn elwa o'n cefnogaeth lawn i gyflawni eich datblygiad personol, gyda digon o botensial ar gyfer dilyniant gyrfa.

Ein Sefydliad

Mae Tai Gogledd Cymru yn darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,700 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Mae datblygu yn greiddiol i’n gweledigaethau yn y dyfodol, rydym wedi ymrwymo i dros 200 o gartrefi newydd o ansawdd erbyn 2023.

Er bod ein sefydliad yn tyfu'n gyflym, mae ein gweledigaeth a'n gwerthoedd bob amser wedi ymwneud â mwy na dim ond brics a morter. Rydym yn arweinydd yn y farchnad ranbarthol mewn darparu tai a gwasanaethau i bobl sy’n agored i niwed, ac mae ein tenantiaid wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae ein tîm o tua 170 o unigolion yn golygu llawer i ni hefyd. Rydym yn falch o ddweud ein bod ni'n Fuddsoddwyr mewn Pobl Safon Aur, yn dyst i'n brwdfrydedd dros ofalu am ein cydweithwyr. Mae ein Strategaeth Pobl yn canolbwyntio ar greu amgylchedd lle mae ein pobl yn falch o weithio mewn lle maen nhw eisiau bod, yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial, rhoi eu gorau, a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad.

Y Pecyn

 • Cyflog o £27,703 y flwyddyn
 • Contract parhaol, yn gweithio 35 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9:00yb - 5:00yp (rhywfaint o hyblygrwydd gydag amseroedd cychwyn a gorffen)
 • Opsiynau gweithio hyblyg, sy'n eich galluogi i weithio gartref neu o'n swyddfeydd yng Nghyffordd Llandudno neu Fangor yn ôl yr angen
 • Isafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus
 • Platfform buddion gyda fynediad at arbedion ar eich nwyddau, siopa stryd fawr, technoleg newydd, gwyliau, a.y.y.b.
 • Cefnogaeth ar gyfer astudiaethau pellach a chyfleoedd datblygu gyrfa
 • Cynllun cymorth iechyd gweithwyr
 • Gwell tâl mamolaeth a thadolaeth
 • Cynllun pensiwn cyfrannol hael

Y Rôl – Swyddog Incwm

Yn gyfrifol i’r Rheolwr Incwm, byddwch yn gwneud y mwyaf o incwm rhent trwy reoli achosion ôl-ddyledion o fewn ardal ddynodedig. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Rheoli achosion ôl-ddyledion, dyled tenantiaid amrywiol ac adennill gwaith trwsio y gellir ail-godi tâl amdano
 • Cyfathrebu â thenantiaid trwy sgyrsiau ffôn, ymweliadau â thenantiaid ac e-bost
 • Trafod trefniadau talu ar gyfer tenantiaid, gan gynnwys cyfrifo a gweinyddu taliadau Debyd Uniongyrchol
 • Cwblhau gwiriadau fforddiadwyedd ar denantiaid newydd
 • Cyflwyno cyngor ariannol a chyfeirio tenantiaid at asiantaethau cynghori arian lle bo angen
 • Ymateb a delio ag ymholiadau cyfrif rhent
 • Diweddaru'r system CRM a dyddiaduron tenantiaid
 • Cynorthwyo gyda rheoli achosion gorchymyn llys, cyflwyno hysbysiadau cyfreithiol lle bo angen

Ein Gofynion – Swyddog Incwm

 • Profiad blaenorol o waith adennill dyledion (neu debyg)
 • Gwybodaeth dda o systemau budd-daliadau lles
 • Parodrwydd i teithio i gyfeiriadau tenantiaid yng Ngogledd Cymru
 • Llythrennedd cyfrifiadurol gan gynnwys defnyddio Microsoft Word, Excel, ac Outlook
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol, gyda arddull hyderus a chwrtais ar y ffôn
 • Y gallu i ddatrys problemau, gyda agwedd gadarnhaol ymarferol

Er nad yw'n hanfodol, byddai profiad blaenorol o weithio mewn sefydliad tai, gyda gwybodaeth am faterion tenantiaeth a ddeddfwriaeth berthnasol, yn fanteisiol.

Mae ceisiadau ar gyfer y swydd Swyddog Incwm hon i’w gyflwyno ar-lein, ac ni chaniateir unrhyw alwadau na CVs gan asiantaethau.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email