Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Gweithiwr Cefnogi Prosiect Rhan Amser

Job Details
 • 5064b
 • North Wales Housing
 • Colwyn Bay
 • Permanent, Part Time
 • Cyflog o £18,722, yn gymesur + cyfleoedd datblygu gyrfa

Gweithiwr Cefnogi Prosiect Rhan Amser (Pobl agored i niwed / Iechyd Meddwl / Camddefnyddio Sylweddau) – 16 awr yr wythnos

Cyfle gwych i gefnogi pobl sy’n agored i niwed o fewn un o'n hosteli, i unigolyn tosturiol gyda brofiad a gafwyd mewn amgylchedd gofal / cymorth neu debyg.

Ein Sefydliad

Mae Tai Gogledd Cymru yn darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,700 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Mae ein Hostel Noddfa ym Mae Colwyn yn darparu tai â chymorth dros dro i bobl sy’n agored i niwed, gan greu cynlluniau cymorth yn seiliedig ar anghenion unigol wrth eu helpu i ddod o hyd i rywle mwy parhaol i fyw.

Mae ein tîm o tua 170 o unigolion yn golygu llawer i ni hefyd. Rydym yn falch o ddweud ein bod ni'n Fuddsoddwyr mewn Pobl Safon Aur, yn dyst i'n brwdfrydedd dros ofalu am ein cydweithwyr. Mae ein Strategaeth Pobl yn canolbwyntio ar greu amgylchedd lle mae ein pobl yn falch o weithio mewn lle maen nhw eisiau bod, yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial, rhoi eu gorau, a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad.

Y Rôl – Gweithiwr Cefnogi Prosiect

Gyda chefnogaeth y Rheolwr yn Hostel Noddfa, byddwch yn darparu cefnogaeth effeithiol i’r preswylwyr fel y nodir yn eu cynlluniau cefnogaeth. Byddwch yn cyflawni hyn trwy:

 • Helpu defnyddwyr gwasanaeth i gynllunio a pharatoi i symud ymlaen i lety mwy parhaol
 • Sicrhau bod tasgau cadw tŷ a glanhau yn cael eu cwblhau’n rheolaidd yn yr hostel
 • Helpu defnyddwyr gwasanaeth i ennill sgiliau sylfaenol megis coginio, cyllidebu, llythrennedd TG
 • Helpu defnyddwyr gwasanaeth gyda’u ceisiadau am fudd-dal tai a budd-daliadau cysylltiedig
 • Cynnal cofnodion hostel a ffeiliau preswylwyr
 • Ymateb a delio ag unrhyw ddigwyddiadau yn briodol

Y Pecyn

 • Contract parhaol, yn gweithio 16 awr yr wythnos
 • Cyflog o £18,722 (yn gymesur)
 • Isafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus (yn gymesur)
 • Platfform buddion gyda fynediad at arbedion ar eich nwyddau, siopa stryd fawr, technoleg newydd, gwyliau, a.y.y.b.
 • Cefnogaeth ar gyfer astudiaethau pellach a chyfleoedd datblygu gyrfa
 • Cynllun cymorth iechyd gweithwyr
 • Gwell tâl mamolaeth a thadolaeth
 • Cynllun pensiwn cyfrannol hael

Byddwch chi'n gweithio ar rota 3 wythnos, yn gweithio 5:30yp - 9:30yp o ddydd Llun i ddydd Gwener ar wythnos un, 1:30yp - 9:30yp dydd Sadwrn a dydd Sul ar wythnos dau, a 8:30yb - 4:30yp dydd Sadwrn a dydd Sul ar wythnos tri.

Ein Gofynion – Gweithiwr Cefnogi Prosiect

 • Profiad a gafwyd mewn amgylchedd gofal / cymorth (neu debyg)
 • Llythrennedd cyfrifiadurol gan gynnwys defnyddio Microsoft Word, Excel, ac Outlook
 • Ymwybyddiaeth o anghenion cymorth pobl agored i niwed gyda’r gallu i weithio'n hyderus ar eich pen eich hun gan farnu'n dda
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da
 • Dull anfeirniadol a chefnogol, gyda'r gallu i drin sefyllfaoedd cyfrinachol mewn modd proffesiynol
 • Parodrwydd i ddod yn rhan o'n gwasanaeth y tu allan i oriau, ar alwad ar sail rota

Er nad yw'n hanfodol, byddai gwybodaeth am gwasanaethau iechyd meddwl, a record llwyddiannus o weithio mewn amgylchedd rheoli tai neu amgylchedd cefnogi yn y gymuned, yn fanteisiol.

Dyddiad cau: Dydd Iau 3ydd Chewfror 2022

Dyddiad cyfweld: Dydd Iau 10fed Chwefror 2022

Drwy ddewis 'wneud cais', byddwch yn cael eich ailgyfeirio at gwefan Tai Gogledd Cymru, lle gallwch weld proffil llawn y rôl a gwneud cais ar-lein.

Mae ceisiadau ar gyfer y swydd Gweithiwr Cefnogi Prosiect hon i’w gyflwyno ar-lein, ac ni chaniateir unrhyw alwadau na CVs gan asiantaethau.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email