Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Gweithiwr Cymorth Nos

Job Details
 • 4925b
 • North Wales Housing
 • Colwyn Bay, Conwy
 • Permanent, Full Time
 • Rôl â chyflog gyda chyfradd tâl sy'n cyfateb i £9.90 yr awr

Gweithiwr Cymorth Nos (Sifftiau nos 3 x 12 awr yr wythnos)

Cyfle gwych i gefnogi pobl sy’n agored i niwed o fewn un o'n hosteli, i unigolyn tosturiol sydd naill ai â NVQ Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a / neu brofiad a gafwyd mewn amgylchedd gofal / cymorth, a / neu gwybodaeth am anghenion cefnogi sy'n gysylltiedig â digartrefedd.

Ein Sefydliad

Mae Tai Gogledd Cymru yn darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,700 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Mae ein tîm o tua 170 o unigolion yn golygu llawer i ni. Rydym yn falch o ddweud ein bod ni'n Fuddsoddwyr mewn Pobl Safon Aur, yn dyst i'n brwdfrydedd dros ofalu am ein cydweithwyr. Mae ein Strategaeth Pobl yn canolbwyntio ar greu amgylchedd lle mae ein pobl yn falch o weithio mewn lle maen nhw eisiau bod, yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial, rhoi eu gorau, a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad.

Mae ein Hostel Noddfa ym Mae Colwyn yn darparu tai â chymorth dros dro i bobl sy’n agored i niwed, gan greu cynlluniau cymorth yn seiliedig ar anghenion unigol wrth eu helpu i ddod o hyd i rywle mwy parhaol i fyw.

Y Rôl – Gweithiwr Cymorth Nos

Byddwch yn gweithio ar eich pen eich hun i sicrhau diogelwch yr Hostel a'r preswylwyr yn ystod oriau’r nos, ymateb i unrhyw ddigwyddiadau neu argyfyngau fel a phryd y maent yn codi. Bydd eich dyletswyddau'n cynnwys:

 • Cynnal gwiriadau diogelwch a diogelwch tân o'r adeilad yn rheolaidd trwy gydol y nos
 • Ymgysylltu â phreswylwyr trwy gydol y nos yn ôl y gofyn, gan ddiogelu eu hiechyd a'u lles corfforol ac emosiynol
 • Ymateb ac ymdrin ag unrhyw ddigwyddiadau, a chadw cofnodion cywir yn ôl yr angen. (e.e. ffeiliau trosglwyddo, cofnodion shifft)
 • Adrodd yn gywir ac effeithiol i'r staff dydd wrth drosglwyddo
 • Mynychu cyfarfodydd yn ystod oriau’r dydd, gyda rhybudd rhag blaen (e.e. cyfarfodydd tîm, hyfforddiant, ac ati)

Y Pecyn

 • Contract parhaol, yn gweithio sifftiau 3 x 12 awr ar ddydd Mawrth, dydd Mercher, a dydd Iau
 • Rôl â chyflog gyda chyfradd tâl sy'n cyfateb i £9.90 yr awr
 • Isafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus
 • Platfform buddion gyda fynediad at arbedion ar eich nwyddau, siopa stryd fawr, technoleg newydd, gwyliau, a.y.y.b.
 • Cefnogaeth ar gyfer astudiaethau pellach a chyfleoedd datblygu gyrfa
 • Cynllun cymorth iechyd gweithwyr
 • Gwell tâl mamolaeth a thadolaeth
 • Cynllun pensiwn cyfrannol hael

Ein Gofynion – Gweithiwr Cymorth Nos

Rhaid i chi gael naill ai:

 • Profiad a gafwyd mewn amgylchedd gofal / cymorth (neu debyg) a / neu
 • NVQ Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a / neu
 • Gwybodaeth am anghenion cefnogi sy'n gysylltiedig â digartrefedd

Rhaid i chi hefyd gael:

 • Llythrennedd cyfrifiadurol gan gynnwys defnyddio Microsoft Word, Excel, ac Outlook
 • Ymwybyddiaeth o anghenion cymorth pobl agored i niwed gyda’r gallu i weithio'n hyderus ar eich pen eich hun gan farnu'n dda
 • Dull anfeirniadol a chefnogol, gyda'r gallu i drin sefyllfaoedd cyfrinachol mewn modd proffesiynol
 • Y gallu i ddeall ac aros o fewn ffiniau proffesiynol
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da

Mae ceisiadau ar gyfer y swydd Gweithiwr Cymorth Nos hon i’w gyflwyno ar-lein, ac ni chaniateir unrhyw alwadau na CVs gan asiantaethau.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email