Swyddog Adnoddau Dynol

Job Details
  • 040630
  • Dolen HR
  • Gaerwen
  • Permanent, Full Time
  • £20,000 to £25,000 y flwyddyn (yn gymesur)

Swyddog Adnoddau Dynol - Opsiwn ar gyfer contract llawn amser neu ran amser.

Os ydych gyda profiad cyffredinol mewn Adnoddau Dynol ac yn chwilio am rôl ran amser i gyd-fynd ag ymrwymiadau personol, neu efallai eich bod wedi ennill eich cymhwyster CIPD Lefel 3 yn ddiweddar ac mae gennych sylfaen o brofiad i'w gynnig a rydych yn barod am eich sialens nesaf, mae hwn yn gyfle gwych i ymuno a chwmni Adnoddau Dynol  arloesol gyda amrediad cynyddol o gleientiaid ar draws Gogledd Cymru.

Gyda pwy fydda I yn gweithio?

Mae Dolen HR yn darparu gwasanaethau Adnoddau Dynol i fusnesau bach a chanolig, elusennau a sefydliadau trydydd sector ar draws y rhanbarth. Gyda'r gallu i ddarparu gwasanaethau yn ddwyieithog, rydym yn cyflenwi pecynnau amrywiol i gyflogwyr, o weithredu fel Adran Adnoddau Dynol gyflawn, i weithio ar brosiectau penodol.

Rydym yngwybod mai pobl yw asgwrn cefn pob cwmni.  Mae darparu amgylchedd gwaith gefnogol a hyblyg yn ganolog I’r busnes a byddwn yn cynnig  buddion gyrfa deniadol sy'n cyd-fynd ag ymrwymiadau personol.

Beth fydd rôl y Swyddog Adnoddau Dynol yn gynnwys?

Byddwch yn ymuno â thîm o dri mewn rôl amrywiol ac adweithiol. Mae gwasanaeth cyflym, cywir ac o’r safon flaenaf wrth wraidd yr hyn a wnawn a byddwch yn ffynnu gweithio yn y math hwn o amgylchedd.

Mae hon yn rôl adnoddau dynol gyffredinol, lle gallech  fod yn delio â diswyddiadau un diwrnod, a'r diwrnod wedyn yn cefnogi cleient gyda'i polisiau a phrosesau. Rhaid i chi fod yn siaradwr Cymraeg hyderus a rhugl gyda’r gallu i ddarparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â Saesneg.

Bydd eich dyletswyddau'n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, gefnogi cleientiaid gydag ymholiadau adnoddau dynol cychwynnol;  sgrinio ymgeiswyr, ysgrifennu disgrifiadau swydd a manylebau person; trefnu gweminarau; tasgau rheoli digwyddiadau; ysgrifennu polisiau, dylunio pecynnau cymorth ac ymchwilio i arferion gorau adnoddau dynol.

Beth fydd ei angen arnaf er mwyn cael fy ystyried ar gyfer rôl? 

  • Profiad o weithio ym maes adnoddau dynol
  • Yn gymwys i Lefel 3 CIPD o leiaf
  • Siaradwr Cymraeg rhugl
  • Y gallu i ffynnu mewn amgylchedd adweithiol ac wrth weithio dan bwysau
  • Agwedd gadarnhaol a phroffesiynol 

Beth fyddaf i'n ei dderbyn yn gyfnewid?

Byddwch yn derbyn cyflog o £20,000 to £25,000 y flwyddyn (yn gymesur), lefel yn dibynnu ar brofiad, ynghyd ag ystod o fanteision ychwanegol gan gynnwys gwyliau blynyddol diderfyn, gostyngiadau gweithwyr, a mentrau lles.

Byddwch yn cael eich cyflogi ar gontract parhaol, gydag oriau llawn a rhan amser ar gael (o 25 awr yr wythnos i 37.5 awr yr wythnos), o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu tystlythyrau/geirda llawn a byddant yn destun gwiriad ‘CRB / DBS’ boddhaol.

Lleoliad: M-SParc (Parc Gwyddoniaeth) yn Gaerwen (Ynys Môn), er bod gweithwyr ar hyn o bryd yn gweithio gartref dros dro.


Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email