Rheolwr Tir

Job Details
 • 4132b
 • Grŵp Cynefin
 • Gogledd Cymru
 • Permanent, Full Time
 • Cyflog o £38,591 i £43,435 y flwyddyn

Rheolwr Tir / Cyfleoedd Datblygu (Tai / Adeiladu)

Mae hon yn rôl gweithio gartref yn rhannol, a bydd gofyn i chi deithio ledled Gogledd Cymru. Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu mewn Cymraeg rhugl yn hanfodol.

Grŵp Cynefin yw'r unig gymdeithas dai gyda chartrefi ar draws chwe sir Gogledd Cymru a Gogledd Powys. Rydym yn berchen ar, ac yn rheoli bron i 4,000 o gartrefi, gan gynnwys cynlluniau tai gofal ychwanegol ar gyfer pobl hŷn. Rydym hefyd wedi buddsoddi mewn bron i 800 o gartrefi fforddiadwy eraill trwy gynlluniau ‘Prynu Cartref – Cymru’ a rhannu ecwiti Llywodraeth Cymru.

Mae Grŵp Cynefin yn darparu cyfleoedd i unigolion sy'n awyddus i ddatblygu gyrfa ym maes tai, i weithio mewn amgylchedd blaengar a chyfeillgar i deuluoedd, lle mae datblygu gyrfa a buddsoddi yn ein pobl yn allweddol. Rydym yn deall mai ein pobl yw ein hased mwyaf ac rydym yn falch ein bod wedi ennill Safon Arian Buddsoddwyr mewn Pobl yn ddiweddar.

Rôl y Rheolwr Tir / Cyfleoedd Datblygu

Yn adrodd i'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Adfywio, byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth gyflawni ein targed strategaeth twf ar gyfer datblygu, nodi a datblygu cyfleoedd newydd ar gyfer tai, dod o hyd i safleoedd newydd, a gweithio gyda'n Rheolwyr Datblygu, ein Rheolwr Cartrefi Fforddiadwy a chyda phartneriaid / datblygwyr i sicrhau a darparu cynlluniau uchelgeisiol.

Bydd eich dyletswyddau'n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:

 • Nodi tir ar gyfer cartrefi fforddiadwy a marchnad agored
 • Chwilio am gyfleoedd newydd ar gyfer prynu unedau “oddi ar yr silff” a gweithio'n agos gyda'r Rheolwr Cartrefi Fforddiadwy / Rheolwr Tai i nodi ardaloedd penodol a mathau o dai
 • Negodi'r holl delerau masnachol ac yn cynhyrchu achosion busnes i helpu i sicrhau cyllid
 • Paratoi adroddiadau dadansoddiad ariannol a diwydrwydd dyladwy ac yn rheoli risgiau, llywodraethu a chyllidebau, gan gysylltu â'n Hadran Gyllid

Beth fydd ei angen arnaf er mwyn cael fy ystyried ar gyfer rôl Rheolwr Tir / Cyfleoedd Datblygu Ardal?

 • Hanes profedig o gaffael safle ac eiddo yn llwyddiannus yn y sector adeiladu tai
 • Profiad o ddatblygu tai gan gynnwys dulliau modern o adeiladu, caffael a gwybodaeth am fathau priodol o gontractau adeiladu
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o ddeddfwriaeth a safonau perthnasol fel rheoliadau CDM, rheoliadau adeiladu, rheoliadau cynllunio, asbestos a Safon Ansawdd Tai Cymru
 • Y gallu i siarad ac ysgrifennu mewn Cymraeg rhugl
 • Trwydded yrru lawn y DU a'ch cerbyd eich hun
 • Meddwl masnachol gwych gyda synnwyr busnes da
 • Sgiliau cyfarthrebu a thrafod gwych

Beth fyddaf i'n ei dderbyn yn gyfnewid?

Fel Rheolwr Tir / Cyfleoedd Datblygu, byddwch yn derbyn:

 • Cyflog o £38,591 i £43,435 y flwyddyn (bydd deiliad y swydd yn cychwyn ar waelod y raddfa)
 • 33 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau banc
 • Lwfans milltiroedd hanfodol
 • Cynllun pensiwn

Byddwch yn cael eich cyflogi ar gontract parhaol, yn gweithio 35 awr yr wythnos o fewn dydd Llun i ddydd Gwener. Bydd angen hyblygrwydd i fodloni gofynion Gwaith, gan gynnwys gwaith achlysurol gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Lleoliad: Mae hon yn rôl gweithio gartref yn rhannol, ond bydd gofyn i chi deithio ledled Gogledd Cymru ac i weithio o swyddfeydd Grŵp Cynefin yn ôl yr angen.

Mwy am Grŵp Cynefin:

Mae dau is-gwmni hefyd yn weithredol o dan ymbarel Grŵp Cynefin. Mae'r rhain yn cynnwys Canllaw, a Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych, sy'n gweithio i helpu pobl hŷn i drwsio, addasu a cynnal a chadw eu cartrefi, fel y gallant barhau i fyw'n annibynnol. Mae gennym hefyd uned fusnes, Gorwel, sy'n darparu gwasanaethau cefnogol ym meysydd cam-drin domestig ac atal digartrefedd.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email