Swyddog Cynnal a Chadw Tai

Job Details
 • 041310
 • Grŵp Cynefin
 • Wrexham
 • Permanent, Full Time
 • £24,771 i £27,879 + manteision gwych

Swyddog Cynnal a Chadw Tai Ardal – x2 cyfleoedd parhaol ar gael

Grŵp Cynefin yw'r unig gymdeithas dai gyda chartrefi ar draws chwe sir Gogledd Cymru a Gogledd Powys. Rydym yn berchen ar, ac yn rheoli bron i 4,000 o gartrefi, gan gynnwys cynlluniau tai gofal ychwanegol ar gyfer pobl hŷn. Rydym hefyd wedi buddsoddi mewn bron i 800 o gartrefi fforddiadwy eraill trwy gynlluniau ‘Prynu Cartref – Cymru’ a rhannu ecwiti Llywodraeth Cymru.

Mae Grŵp Cynefin yn darparu cyfleoedd i unigolion sy'n awyddus i ddatblygu gyrfa ym maes tai, i weithio mewn amgylchedd blaengar a chyfeillgar i deuluoedd, lle mae datblygu gyrfa a buddsoddi yn ein pobl yn allweddol. Rydym yn deall mai ein pobl yw ein hased mwyaf ac rydym yn falch ein bod wedi ennill Safon Arian Buddsoddwyr mewn Pobl yn ddiweddar.

Rôl Swyddog Cynnal a Chadw Tai Ardal

Fel Swyddog Cynnal a Chadw Tai Ardal, byddwch yn gyfrifol am sicrhau gwaith cynnal a chadw ymatebol a chynlluniedig ar draws ein cartrefi yn rhanbarth Dwyrain Gogledd Cymru. Dirprwyir eich ardal eich hun i chi, a fydd naill ai'n Wrecsam neu'n Sir y Fflint, gan sicrhau bod ansawdd y gwaith a gwblhawyd i safon foddhaol. Bydd eich dyletswyddau'n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:

 • Ymateb yn brydlon i geisiadau am waith, addasiadau ac achosion o anfodlonrwydd gan denantiaid a phartneriaid, gan ymweld ag eiddo i benderfynu ar y datrysiad gorau
 • Gwneud gwiriadau cyflwr eiddo
 • Archwilio gwaith cynnal a chadw yn eich ardal weithredol, gan gynnwys trwsio, ailosod ac adnewyddu
 • Cydweithio gyda Swyddogion Tai mewn achosion o ail-osod, trosglwyddo, neu gyfnewid eiddo
 • Phwrcasu gwaith gan gontractwyr o’r rhestr contractwyr cydnabyddedig ac archwilio Gwaith
 • Cynnal archwiliadau rheolaidd o fannau cymunedol mewnol ac allanol
 • Cefnogi'r gwasanaeth ‘ar alwad’ mewn argyfwng

Beth fydd ei angen arnaf er mwyn cael fy ystyried ar gyfer rôl Swyddog Cynnal a Chadw Tai Ardal?

 • Profiad mewn rôl debyg yn y sector tai neu adeiladu, gan gynnwys profiad o baratoi atodlen waith manyldeb ar gyfer gwaith cynnal a chadw
 • Gwybodaeth gyffredinol am adeiladu eiddo i ddarparu cymorth arolygu technegol i'r Tîm Cynnal a Chadw
 • Yn gymwys i isafswm o BTEC / NVQ Lefel 3 mewn adeiladwaith neu beirianneg
 • Y gallu i siarad a deall Cymraeg sylfaenol
 • Sgiliau gofal cwsmer gwych
 • Sgiliau datrys problemau a threfnu cryf
 • Trwydded yrru lawn y DU a'ch cerbyd eich hun

Beth fyddaf i'n ei dderbyn yn gyfnewid?

Fel Swyddog Cynnal a Chadw Tai Ardal, byddwch yn derbyn:

 • Cyflog o £24,771 i £27,879 y flwyddyn (bydd deiliad y swydd yn cychwyn ar waelod y raddfa)
 • 33 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau banc
 • Lwfans milltiroedd hanfodol
 • Cynllun pensiwn

Byddwch yn cael eich cyflogi ar gontract parhaol, yn gweithio 35 awr yr wythnos o fewn dydd Llun i ddydd Gwener. Bydd angen hyblygrwydd i fodloni gofynion gwaith.

Lleoliad: Teithio ar draws safleoedd cwsmeriaid naill ai yn Wrecsam neu Sir y Fflint (Gogledd Cymru).

Mwy am Grŵp Cynefin:

Mae dau is-gwmni hefyd yn weithredol o dan ymbarel Grŵp Cynefin. Mae'r rhain yn cynnwys Canllaw, a Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych, sy'n gweithio i helpu pobl hŷn i drwsio, addasu a cynnal a chadw eu cartrefi, fel y gallant barhau i fyw'n annibynnol. Mae gennym hefyd uned fusnes, Gorwel, sy'n darparu gwasanaethau cefnogol ym meysydd cam-drin domestig ac atal digartrefedd.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email