Rheolwr Prosiect

Job has expired!

Job 039480 has expired and is no longer available.

Please click here to see a list of current jobs being advertised.

Job Details
 • 039480 Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog
 • Contract
 • £52,000 (yn gymesur)

Rheolwr Prosiect

Mae gan Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri hanes hir sy'n allweddol i ddiwydiant llechi Gogledd Cymru, ac rydym am sicrhau ei fod yn cael ei gofio am genedlaethau i ddod. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol Cymru (CDLG) ar brosiect newydd sy'n canolbwyntio ar ein Gwaith Peirianneg hanesyddol "Boston Lodge" i adrodd ein stori, gwarchod adeiladau treftadaeth y safle ac i roi mynediad y tu ôl i'r llenni. Wrth wneud hynny byddwn yn gallu rhannu byd hynod ddiddorol ein rheilffordd a'i hanes cymdeithasol.

Bydd amrywiaeth ac ansawdd yr arbenigedd yn ein tîm yn galluogi ein hadeiladau treftadaeth a 'theithiau y tu ôl i'r llenni' i elwa ar ystod anhygoel o feddwl creadigol ac arloesol, ynghyd ag arbenigedd dwfn ym mhob mater sy'n ymwneud â'n dau bwrpas o ofalu am y treftadaeth y rheilffordd a hefyd wrth ddathlu ein rôl hanfodol yn niwydiant Llechi Cymru yng Ngogledd Cymru.

Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect hyderus i arwain y prosiect uchelgeisiol, aml-ddimensiwn hwn a ariennir gan CDLG, wedi'i leoli mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol, ger Porthmadog yng Ngogledd Cymru. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gyfathrebwr eithriadol ac yn chwaraewr tîm cryf a all ddarparu strwythur ar gyfer cwrdd â heriau cymhleth.

Beth fydd rôl y Rheolwr Prosiect yn cynnwys?

Gan weithio gyda thîm profiadol o reolwyr ac arbenigwyr, fel Rheolwr Prosiect byddwch yn gyfrifol am ddatblygu, cydlynu a siapio cyflwyno'r prosiect adfer ac ailddefnyddio cynaliadwy sylweddol hwn, gan gynnwys cyflwyniadau i CDLG. Byddwch hefyd yn arwain ar ddatblygu cynllun gweithgaredd integredig sy'n cynnwys profiad ymwelwyr ac ymgysylltu â gwirfoddolwyr.

Byddwch yn tynnu Tîm Prosiect at ei gilydd i fynd â nifer o brosiectau trwy gylch bywyd y prosiect. Bydd y rôl yn cynnwys arwain ein hymgysylltiad â rhanddeiliaid a phartneriaid cyllido allweddol wrth inni ddatblygu’r atebion cywir ar gyfer cadwraeth ein hadeiladau ochr yn ochr â rhaglen weithgaredd uchelgeisiol, eang. Nodir ffynonellau cyllid, ond bydd rheoli amser yn effeithiol yn sicrhau bod y gwaith yn cael ei gyflawni ar gyflymder ac o fewn y dyddiadau cau cyllid. Bydd dyletswyddau pellach yn cynnwys:

 • Ysgrifennu a chyflwyno adroddiadau cynnydd a hawliadau talu i CDLG yn ôl yr angen a chydlynu adroddiadau cynnydd misol
 • Monitro cyllidebau a gwariant ar gyfer holl gostau'r prosiect gan sicrhau bod gwariant yn cael ei gyflawni yn erbyn y cynllun costau ac yn darparu pryderon amserol a rhybuddion risg yn ôl yr angen

Beth fydd ei angen arnaf er mwyn cael ei ystyried ar gyfer rôl y Rheolwr Prosiect hwn?

 • Profiad o gynllunio a chyflawni prosiectau mawr, gyda phrofiad o reoli cyllidebau prosiectau
 • Gwybodaeth ymarferol dda o faterion cynllunio, cadwraeth a datblygu cynaliadwy
 • Y gallu i gyflawni prosiect o'r cychwyn cyntaf i'w gwblhau
 • Gwybodaeth sylweddol o ddyluniadau cleientiaid, caffael, trafod masnachol a rheoli contractau
 • Y gallu i gynllunio, cydlynu a rheoli cyfarfodydd y Tîm Dylunio a chydlynu a sicrhau bod gwybodaeth ac asedau'n cael eu cyflwyno'n amserol i gontractwyr a chyswllt effeithiol yn y tîm.
 • Dealltwriaeth gref o'r heriau o weithio o fewn tîm sy'n bodoli ac o fewn cyfyngiadau'r strwythur rheoli cyfredol, wrth allu dangos ffocws clir ar gleientiaid a sgiliau rheoli perthnasoedd cleientiaid rhagorol

Er nad yw'n hanfodol, byddai gwybodaeth am brosesau a gofynion CDLG yn fanteisiol iawn ar gyfer y rôl hon.

Beth fyddaf i'n ei dderbyn yn gyfnewid?

Byddwn yn cynnig tâl o £52,000 (yn gymesur) y flwyddyn i chi, ynghyd ag ystod o manteision ychwanegol gan gynnwys:

 • 28 diwrnod o wyliau â thâl y flwyddyn gan gynnwys gwyliau banc a gwyliau cyhoeddus
 • Cynllun pensiwn deniadol
 • Lwfans teithio a chostau
 • Teithio am ddim i chi a'ch teulu ar Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri
 • Ar ôl 6 mis, teithio gostyngedig ar wasanaethau Rheilffyrdd Cenedlaethol y DU

Math o gontract: Byddwch ar gael i weithio mewn dau gam gyda chymal egwyl rhyngddynt gyda'r ail gam yn dibynnu ar gynnig CDLG ail rownd lwyddiannus. Bydd cam un yn cychwyn ym mis Ebrill 2020 ac yn gorffen ym mis Rhagfyr 2020 ar ôl cyflwyno cais rownd 2 CDLG.

Byddai'r cymal egwyl ar gyfer asesu'r cais yn para o gyflwyno'r cais hyd nes y derbynnir pas rownd 2 CDLG yn llwyddiannus, pryd y byddai cam dau yn cychwyn. Amcangyfrifir y bydd y cyfnod cyflawni tair blynedd yn digwydd rhwng Mehefin 2021 a Mai 2024.

Lleoliad: Porthmadog (Gwynedd)

Sut i wneud cais:

Cyflwynwch eich CV a llythyr cais yn amlinellu eich dealltwriaeth o'r rôl, eich addasrwydd ar gyfer y rôl a'ch profiad o weithio ar brosiectau tebyg. Bydd angen i chi gynnwys manylion dau canolwr gyda'ch cais. Byddwn yn derbyn ceisiadau gan ymgynghorwyr hunangyflogedig yn ogystal â'r rhai sy'n ceisio cyflogaeth.

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth yn ein gweithlu ac i gynnig amgylchedd gwaith cynhwysol i bawb. Rydym yn gwahodd ymgeiswyr o ystod eang o ddiwydiannau a chefndiroedd, ond rhaid bod gennych brofiad sylweddol o weithio ar brosiectau cyfalaf tebyg neu sgiliau a gwybodaeth drosglwyddadwy.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 20fed Mawrth 2020.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email