Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Swyddog Lleoliadau Gwaith

Job Details
 • FWHRNLHF0010W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog + posibilrwydd o weithio gartref rhywfaint o’r amser
 • Contract, Part Time
 • Cyflog o £26,500 y flwyddyn (yn gymesur)

Mae Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri yn ymgymryd â phrosiect mawr a ariennir gan y loteri genedlaethol a fydd yn darparu dehongliad ar draws y rheilffordd; yn datblygu sgiliau; ac yn gwarchod adeiladau hanesyddol yn Boston Lodge. Mae hwn yn gyfnod cyffrous gyda’r cyhoeddiad diweddar am Safle Treftadaeth y Byd; mae gan y prosiect gysylltiadau agos â’r Safle ac mae’n rhannu’r un uchelgais i gael effaith gadarnhaol yn yr ardal.

Penodiad allweddol  i’r prosiect yw’r Swyddog Lleoliadau Gwaith a fydd yn helpu i gyflwyno elfen sgiliau’r prosiect; mae’r rôl yn cynnwys cefnogi tri hyfforddai, trefnu lleoliadau gwaith o fewn y sefydliad ynghyd â datblygu a chynnal cynlluniau hyfforddiant. Bydd y Swyddog hefyd yn ymgynghori, yn estyn allan at wirfoddolwyr, ac yn gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer pob gwirfoddolwr newydd. 

Mae'r contract yn un rhan-amser (0.6 Cyfwerth ag Amser Llawn) ac i gychwyn yn syth tan Fawrth 30ain 2025. Bydd yr oriau yn hyblyg a’r posibilrwydd o weithio gartref rhywfaint o’r amser.  Mae’n bosib gall y swydd hon fod yn llawn amser gyda rhai dyletswyddau eraill yn y Rheilffordd i'r person cywir.   Disgwylir y bydd deiliad y swydd wedi’i leoli ym Mhorthmadog gyda rhywfaint o waith yn Gweithdai Boston Lodge, Minffordd, Penrhyndeudraeth. 

Sgiliau craidd:

 • Profiad o gydlynu hyfforddiant a mentora
 • Profiad o recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr
 • Profiad o waith allgymorth a phartneriaeth rhagweithiol (e.e. gydag ysgolion neu gyrff gwirfoddol)
 • Sgiliau gweinyddol da i gefnogi’r gwaith o gofnodi gweithgareddau a thimau o wirfoddolwyr yn effeithiol, a chefnogi’r gwaith o adrodd ar y prosiect i Gronfa Dreftadaeth y Loteri
 • Mae'r gallu i sgwrsio ac ysgrifennu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon
 • Byddai gwybodaeth am y rheilffyrdd a’r gymuned leol yn fanteisiol

Gallwn gynnig:

 • Cyflog o £26,500 y flwyddyn yn gymesur
 • O leiaf 28 diwrnod o wyliau â thâl, gan gynnwys pob gŵyl banc a gŵyl gyhoeddus. Yn gymesur ar gyfer swyddi rhan-amser.
 • Cofrestru ar gyfer cynllun pensiwn y cwmni ar ôl y cyfnod cymhwyso
 • Tâl salwch uwch y cwmni
 • Manteision teithio ar Reilffordd Ffestiniog ac Eryri ac ar reilffyrdd cenedlaethol yn unol â rheolau Teithio Staff y Rheilffyrdd sydd ar waith adeg cyflogaeth.

Dylai pob cais ddilyn y canllawiau yn yr Wybodaeth Ymgeisio a chynnwys Ffurflen Gais wedi’i llenwi ynghyd â Ffurflen Monitro Recriwtio ar gyfer Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, a gall hefyd gynnwys CV.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email