Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

North Wales Housing Jobs

Gweithiwr Cymorth Nos
 • 4925b
 • North Wales Housing
 • Colwyn Bay, Conwy
 • Permanent, Full Time
 • Rôl â chyflog gyda chyfradd tâl sy'n cyfateb i £9.90 yr awr

Gweithiwr Cymorth Nos (Sifftiau nos 3 x 12 awr yr wythnos)

Cyfle gwych i gefnogi pobl sy’n agored i niwed o fewn un o'n hosteli, i unigolyn tosturiol sydd naill ai â NVQ Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a / neu brofiad a gafwyd mewn amgylchedd gofal / cymorth, a / neu gwybodaeth am anghenio...

Gweithiwr Cymorth Nos
 • 4926b
 • North Wales Housing
 • Bangor (Gwynedd)
 • Permanent, Part Time
 • Rôl â chyflog gyda chyfradd tâl sy'n cyfateb i £9.90 yr awr

Gweithiwr Cymorth Nos (Sifftiau nos 2 x 12 awr yr wythnos)

Cyfle gwych i gefnogi pobl sy’n agored i niwed o fewn un o'n hosteli, i unigolyn tosturiol sydd naill ai â NVQ Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a / neu brofiad a gafwyd mewn amgylchedd gofal / cymorth, a / neu gwybodaeth am anghenio...

Support Worker - Night Shifts
 • 4925
 • North Wales Housing
 • Colwyn Bay, Conwy county
 • Permanent, Full Time
 • Salaried role with pay equivalent to £9.90 p/hr + benefits

Support Worker (3 x 12 hour night shifts per week)

Rewarding opportunity to support vulnerable people within one of our hostels, for a compassionate individual with either NVQ Level 2 in Health and Social Care, and /or experience gained within a care / support environment, and / or extensive knowle...

Support Worker (Night Shifts)
 • 4926
 • North Wales Housing
 • Bangor (Gwynedd)
 • Permanent, Part Time
 • Salaried role with pay equivalent to £9.90 p/hr + benefits

Support Worker (2 x 12 hour night shifts per week)

Rewarding opportunity to support vulnerable people within one of our hostels, for a compassionate individual with either NVQ Level 2 in Health and Social Care, and /or experience gained within a care / support environment, and / or extensive knowle...

Swyddog Incwm
 • 4911b
 • North Wales Housing
 • Llandudno Junction neu Bangor swyddfa efo opsiwn ar gyfer gweithio hyblyg
 • Permanent, Full Time
 • Cyflog o £27,703 y flwyddyn + manteision gwych

Swyddog Incwm (Opsiynau gweithio hyblyg)

Oes gennych chi brofiad o fewn rôl adennill dyledion neu debyg, gyda’r gallu i gynnal sgyrsiau bob dydd yn y Gymraeg? Os felly, darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am y cyfle gyrfa cyffrous hon...

Gan ymuno â'n sefydliad blaengar gyda diwylliant cynhwysol, b...

Swyddog Incwm Cynorthwyol
 • 4912b
 • North Wales Housing
 • Llandudno Junction or Bangor swyddfa efo opsiwn ar gyfer gweithio hyblyg
 • Permanent, Full Time
 • Cyflog o £23,500 y flwyddyn + manteision gwych

Swyddog Incwm Cynorthwyol (Opsiynau gweithio hyblyg)

Oes gennych chi brofiad o weithio mewn amgylchedd swyddfa prysur, gyda’r gallu i gynnal sgyrsiau bob dydd yn y Gymraeg? Os felly, darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am y cyfle gyrfa cyffrous hon...

Gan ymuno â'n sefydliad blaengar gyda diwyllian...

Prentis Cynnal a Chadw Tiroedd
 • 4913b
 • North Wales Housing
 • Mae hon yn rôl gweithio yn y maes ar draws Gogledd Cymru.
 • Contract, Full Time
 • Cefnogaeth ar gyfer astudiaethau pellach + manteision gwych

Prentis Cynnal a Chadw Tiroedd

Nid yw profiad yn hanfodol gyda’r cyfle gwych yma, lle fyddech yn cael eich cefnogi’n llawn wrth ichi ddatblygu’ch sgiliau mewn cynnal a chadw tir ac eiddo. Mae hon yn rôl gweithio yn y maes ar draws Gogledd Cymru.

Ein Sefydliad

Mae Tai Gogledd Cymru yn darparu cart...

Gweithiwr Cefnogi Prosiect Rhan Amser
 • 4924b
 • North Wales Housing
 • Colwyn Bay, Conwy
 • Permanent, Part Time
 • Rôl â chyflog gyda chyfradd tâl sy'n cyfateb i £10.29 yr awr

Gweithiwr Cefnogi Prosiect Rhan Amser (Pobl agored i niwed / Iechyd Meddwl / Camddefnyddio Sylweddau) – 16 awr yr wythnos

Cyfle gwych i gefnogi pobl sy’n agored i niwed o fewn un o'n hosteli, i unigolyn tosturiol sydd naill ai â NVQ Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a / neu brofiad a gafwyd ...

Gweithiwr Prosiect
 • 4923b
 • North Wales Housing
 • Colwyn Bay, Conwy
 • Permanent, Full Time
 • Rôl â chyflog gyda chyfradd tâl sy'n cyfateb i £11.30 yr awr

Gweithiwr Prosiect (Pobl agored i niwed / Iechyd Meddwl / Camddefnyddio Sylweddau) – 32 awr yr wythnos dros 4 diwrnod

Mae Tai Gogledd Cymru yn darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,700 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Er bod ein sefydliad yn tyfu'n gyflym, mae ein gweledigaeth a'n gw...

Hostel Project Worker
 • 4923
 • North Wales Housing
 • Colwyn Bay, Conwy
 • Permanent, Full Time
 • Salaried role with pay equivalent to £11.30 p/hr + excellent benefits

Project Worker (Vulnerable People / Mental Health / Substance Misuse) – 32 hours per week over 4 days

North Wales Housing provides homes and delivers services to over 2,700 households across North Wales. Although we are rapidly growing, our vision and values have always been about more than just br...

Part Time Project Support Worker
 • 4924
 • North Wales Housing
 • Colwyn Bay, Conwy
 • Permanent, Part Time
 • Salaried role with pay equivalent to £10.29 p/hr + excellent benefits

Part Time Project Support Worker (Vulnerable People / Mental Health / Substance Misuse) – 16 hours per week

Rewarding opportunity to support vulnerable people within one our hostels, for a compassionate individual with either NVQ Level 2 in Health and Social Care and / or experience gained within a...

Assistant Income Officer
 • 4912
 • North Wales Housing
 • Llandudno Junction or Bangor office with hybrid / flexible working
 • Permanent, Full Time
 • Salary of £23,500 + attractive benefits

Assistant Income Officer (Flexible working option)

Do you have experience gained within a busy office environment and have the ability to hold everyday conversations in Welsh? If so, read on to uncover an exciting career opportunity…

Joining our progressive organisation with an inclusive culture, ...

Income Officer
 • 4911
 • North Wales Housing
 • Llandudno Junction or Bangor office with hybrid / flexible working
 • Permanent, Full Time
 • Salary of £27,703 + attractive benefits

Income Officer (Flexible Working Option)

Do you have experience within a debt recovery role or similar and have the ability to hold everyday conversations in Welsh? If so, read on to uncover an exciting career opportunity…

Joining our progressive organisation with an inclusive culture, you will ha...

Grounds Maintenance Apprentice
 • 4913
 • North Wales Housing
 • Field based in North Wales, office in Llandudno Junction
 • Contract, Full Time
 • Great package including study support

Grounds Maintenance Apprentice

No previous experience required with this excellent opportunity where you’ll be fully supported as you develop your skills in grounds and property maintenance. This is a field based role, working at properties across North Wales.

Our Company

North Wales Housing pro...

Rheolwr Tai Cymdogaethau
 • 4884b
 • North Wales Housing
 • Cyffordd Llandudno neu Bangor, opsiynau gweithio gartref
 • Permanent, Full Time
 • Cyflog o £34,634 y flwyddyn + Manteision gwych

Rheolwr Tai Cymdogaethau

Rydym yn chwilio am rywun sydd eisiau gwneud gwahaniaeth a chefnogi pobl a theuluoedd ledled Gogledd Cymru.

Os mai chi yw'r unigolyn yma, yna rydych chi'n rhywun arbennig iawn i ni ac rydym am i chi ymuno â'n tîm.

Mae angen i chi arwain y tîm Cymdogaethau, gan ddarparu gw...

Neighbourhood Housing Manager
 • 4884
 • North Wales Housing
 • Llandudno Junction or Bangor office with hybrid / flexible working avail
 • Permanent, Full Time
 • A salary of £34,634 + benefits

Neighbourhood Housing Manager

We’re looking for someone who wants to make a difference and support people and families across North Wales.

If that’s you, then you’re very special to us and we want you to join our team.

We need you to lead the Neighbourhood Team, delivering services in line with ...

 • 1
Total number of jobs 16 Results per page
Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Never miss out on your perfect career opportunity again by having the latest jobs in North Wales sent directly to your inbox.
Blog
Bringing you a host of news articles, North Wales location guides and much more.
Career Advice
We share our top tips to help you throughout every stage of your job application, from writing a winning CV to accepting a job offer.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email